Główna > Finanse > Mądry kredytobiorca > Jak napisać umowę pożyczki pieniędzy?

Jak napisać umowę pożyczki pieniędzy?

Jakie kwestie prawne umowy pożyczki? Jeden etap umowy - termin spłaty, zabezpieczenia. W jakiej walucie pożyczamu? Pięc elementów niezbędne w umowie pożyczki
03.07.2019
272
Czas czytania -
2 min.

Rośnie popularność szybkich pożyczek udzielanych przez internet. Ogromny wpływ na rozwój tego sektora ma wzrost zaufania do instytucji pozabankowych - wcześniej pożyczanie pieniędzy przez internet budziło niepokój. Dzisiaj większość firm pożyczkowych objętych jest kontrolą instytucjami nadzoru bankowego, które dbają o prawidłowe zawieranie umów pożyczkowych. Warto jednak wiedzieć, z czego dokładnie składa się umowa pożyczkowa i jakie elementy muszą się w niej znaleźć, żeby można było uznać ją za ważną. Podstawowe zasady zawierania umów reguluje Kodeks Postępowania Cywilnego.

Umowa pożyczki - kwestie prawne

Przebieg całej transakcji reguluje artykuł 724, na jego mocy pożyczka pieniężna to transakcja, w pożyczkodawca (firma pożyczkowa lub bank) zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę wszelkie prawa własności do pieniędzy. Osoba pobierająca pożyczkę jest zobowiązana w umownym terminie zwrócić całą lub określoną kwotę pożyczkodawcy.

Jedną z głównych różnic pomiędzy pożyczką a kredytem jest fakt że pożyczkę możemy otrzymać również od osoby fizycznej natomiast kredyt tylko może zostać udzielony tylko przez instytucje finansową zwana w umowie bankiem. Taka pożyczka może być udzielona na dowolny cel, a pożyczkodawca nie ma obowiązku naliczania odsetek. Jeżeli w treści umowy nie ma zapisu, że doliczone zostaną odsetki, czy też kwota przygotowawcza to automatycznie uważa się że pożyczka wypłacana jest pożyczką darmową. Każda umowa zawierana na kwotę powyżej 500 zł powinna być poparta umową sporządzoną w dwóch egzemplarzach na piśmie.

Pożyczka pieniędzy - termin spłaty, zabezpieczenia

Następnym etapem umowy pożyczki jest ustalenie terminu spłaty, w wielu firmach to sam udzielający pożyczki wyznacza termin spłaty i kwotę raty. W prawie polskim dopuszczalne jest wprowadzenie do umowy osoby trzeciej w ramach udzielenia poręczenia pożyczki. Osoba ta jest dodatkowym zabezpieczeniem w razie gdyby pożyczkobiorca nie spłaca rat w terminie, wówczas poręczyciel pociągany jest do odpowiedzialności. Dodatkową formą zabezpieczenia przy dużych kwotach jest weksel lub zastaw majątkowy.

Pożyczkodawca ma prawo odmówić przyznania pożyczki lub kwoty widniejącej na pożyczce w przypadku kiedy istnieje rażące prawdopodobieństwo że kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać zaciągniętego długu. Potocznie rozumiane jest to jako zdolność kredytowa. Ten przepis prawny nie podlega wypowiedzeniu, jeśli w chwili udzielania pożyczki kredytodawca wiedział o złym stanie majątkowym pożyczkobiorcy.


Czytaj również: 9 sposobów jak poprawić swoją zdolność kredytową?


Pożyczka - w jakiej walucie?

Kolejnym aspektem, który reguluje prawo pożyczkowe jest waluta w możemy udzielić pożyczki. Oczywiście, istnieje możliwość spłaty zaciągniętego w obcej walucie zadłużenia w polskich złotówkach. Takie założenie musi być uregulowane prawnie - jedynym przeciwwskazaniem jest istnienie zapisu, że pożyczkodawca zastrzega sobie spłatę tylko w walucie w jakiej wypłacił kredyt.  Jeżeli po otrzymaniu kredytu w danej walucie zdecydujemy się spłacać kredyt w złotówkach, wysokość raty zostanie wyliczona na podstawie kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w danym dniu.

Elementy niezbędne w umowie pożyczki

Zapisy Kodeksu postępowania cywilnego regulujące kwestie prawne zawierania umów pożyczki wskazują kilka elementów, które musi zawierać poprawnie skonstruowana umowa. Co musi znaleźć się w umowie?

  1. Data i miejsce zawarcia umowy.
  2. Określenie stron umowy – pożyczkobiorca, wierzyciel
  3. Wskazanie przedmiotu/ podmiotu umowy. Jak sama nazwa wskazuje i jak już wcześniej wspomniałam przedmiotem pożyczki są pieniądze i rzeczy które chcemy nabyć na określoną kwotę.
  4. Warunki odstąpienia od umowy pożyczkowej. Zawiera możliwość spłaty pożyczki przedwcześnie lub odstąpienia od umowy w terminie 14 dni jeżeli kwota pożyczki zostanie w całości przelana na konto wierzyciela.
  5. Oświadczenie o stanie majątkowym pożyczkobiorcy.

Podpis obu stron.

Kwota

Okres

dni

Pożyczasz
0.00
Prowizja
0.00
Odsetki
0.00
Do spłaty
0.00
RRSO
0.00%
Dzień spłaty
0
*Prowizja 0% dotyczy tylko pierwszej pożyczki w kwocie do 6000 zł oraz pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta.
Podobne artykuły: