JPK

Jednolity Plik Kontrolny
Czas czytania 1 min.

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony art. 193a ordynacji podatkowej i dla części podmiotów obowiązuje już od 1 lipca 2016 roku.

Art. 193a. § 1.

W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

Czym jest JPK?

Przez Jednolity Plik Kontrolny uznaje się księgi oraz dokumenty księgowe prowadzone przy pomocy programów komputerowych w narzuconym odgórnie formacie, przekazywane na wyłączne żądanie organu podatkowego. W przypadku, gdy urząd skarbowy nie poprosi podatnika o przekaz danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, podatnik ma obowiązek je generować i trwale przechowywać.

Kto musi prowadzić księgowość w postaci JPK?

Obowiązek prowadzenia ksiąg i dowodów księgowych w postaci JPK dotyczy podmiotów, które prowadzą wszelkie struktury przy użyciu programu komputerowego. Za oprogramowanie komputerowe uznaje się i MS Excel, jak i standardowe programy do fakturowania, prowadzenia księgowości czy gospodarki magazynowej.