A
 • Abolicja podatkowa

  polega na wyznaczeniu pewnego okresu

  1
 • Akcja

  papier wartościowy

  1
 • Akcyza

  podatek akcyzowy

  1
 • Akt notarialny

  Akt notarialny - szczególną formę dokumentu urzędowego

  1
 • Aktywa

  ogół składników majątku jednostki gospodarczej

  1
 • Aktywa finansowe

  składniki majątku przedsiębiorstwa

  1
 • Analityka bankowa

  analiza wniosku i ocena klienta banku

  1
 • Analiza kredytowa

  czym jest i co ocenia

  1
 • Aport

  rodzaj niepieniężnego wkładu

  1
 • Aprecjacja

  wzrost wartości towarów

  1
 • Arbitraż

  rodzaj transakcje

  2
 • Audyt operacujny

  badanie wydajności i skuteczności systemów przedsiębiorstwa

  1
 • Awal

  zabezpieczenie zapłaty weksla

  1
B
 • Bank

  rodzaj instytucji pośrednictwa finansowego

  1
 • Bankowość detaliczna

  obejmuje usługi bankowe

  1
 • Barter

  rodzaj rozliczenia bezgotówkowego

  1
 • Bazy danych dotyczące kredytobiorców

  bazy które są w Polsce

  1
 • Bezrobocie

  niemożność znalezienia pracy zarobkowej

  1
 • Bilans

  sprawozdanie z sytuacji finansowej

  2
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., czyli w skrócie BIG InfoMonitor

  1
 • Biznesplan

  dokument przedsiębiorstwa

  1
 • Bon skarbowy

  krótkoterminowy papier wartościowy

  2
 • Broker

  podmiot, świadczący usługi

  1
 • Budżet domowy

  zestawienie dochodów i wydatków w gospodarstwie domowym

  1
C
 • Cash back

  usługa bankowa

  1
 • Cesja

  Umowa cywilnoprawna

  1
 • CIT

  podatek osobowy od osób prawnych

  2
 • Credit scoring

  ocena zdolności kredytowej

  1
 • Cykl koniunkturalny

  zjawisko opisujące wahania koniunktury

  1
 • Cykl produkcyjny

  czas do wykonania określonego zadania produkcyjnego

  1
 • Czarna gospodarka

  działalność gospodarcza, która nie jest deklarowana do celów podatkowych

  1
 • Czek GIRO

  środek zapłaty stosowany przez firmy pozabankowe

  1
D
 • Debet

  ujemne saldo na rachunku bankowym

  1
 • Deflacja

  spadek pozoimu cen towarów i usług

  1
 • Deklaracja wekslowa

  dokument, regulujący stosunek prawny

  2
 • Depozyt bankowy

  określenie przyjmowanych przez banki wkładów i lokat

  1
 • Depozyt zabezpieczający

  rodzaj depozytu powszechnego

  1
 • Dewaluacja

  osłabienie kursu narodowej waluty

  1
 • Dom maklerski

  przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską

  1
 • Doradca bankowy

  kim on jest?

  1
 • Dotacja

  bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym

  1
E
 • EIB

  Europejski Bank Inwestycyjny

  1
 • Ekonomia

  nauka społeczna zajmująca się gospodarowaniem

  2
 • Embargo

  rodzaj silnych środków dyplomatycznych

  1
 • Emerytura

  comiesięczne świadczenie pieniężne

  1
 • Emisja pieniądza

  wprowadzenie do obiegu, lub wycofanie z niego pieniądza gotówkowego

  1
 • Emitent

  instytucja dokonująca emisji pieniądza

  1
 • EPS

  Earnings per Share

  1
 • ESBC

  Europejski System Banków Centralnych

  1
 • Etatyzm

  rodzaj polityki społeczno-gospodarczej

  1
F
 • Faktura

  dokument księgujący sprzedaż

  1
 • Fifo

  Metoda wyceny zapasów

  2
 • Filar

  jeden z działów polskiego systemu emerytalnego

  1
 • Filia

  wyodrębniony człon danej organizacji

  1
 • Finanse osobiste

  finanse gospodarstwa domowego

  1
 • Franczyza

  sposób sprzedaży dowolnych towarów lub usług

  1
 • Franszyza integralna

  względna lub warunkowa

  1
 • Franszyza redukcyjna

  co to takiego?

  1
 • Futures

  rodzaj kontraktu terminowego

  1
 • FWK

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  2
G
 • Gospodarka towarowa

  typ gospodarki, w której producenci wytwarzają produkty przeznaczone na sprzedaż

  1
 • Giełda

  spotkania handlowe

  1
 • Gospodarka nakazowa

  rodzaj systemu gospodarczego ze ZZSR

  1
 • Gospodarka naturalna

  czym ona jest

  1
 • Gospodarka otwarta

  powiązania handlowe z innymi krajami

  1
 • Gospodarka światowa

  termin odnoszący się do wszystkich gospodarek narodowych

  1
 • Gwarancja bankowa

  to rodzaj jednostronnego, bezgotówkowego zobowiązania

  1
H
 • Hamulec fiskalny

  związane z systemem podatkowym

  1
 • Handel

  jeden z działów ekonomii narodowej

  1
 • Hiperinflacja

  zjawisko

  1
 • Hipoteka kaucyjna

  rodzaj zabezpieczania wierzytelności

  1
 • Hipoteka zwykła

  zabezpiecza wierzytelność pieniężną w ustalonej kwocie

  1
 • Holding

  rodzaj instytucji formalnej

  1
 • Hossa/Bessa

  długotrwały trend wzrostowy/spadkowy

  1
I
 • IBAN

  Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  1
 • IKE

  Indywidualne Konto Emerytalne

  1
 • IKZE

  Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

  1
 • Import

  kupno towarów poza granicami kraju

  1
 • Inflacja

  proces wzrostu ogólnej wysokości poziomu cen towarów i usług

  1
 • Inkaso

  warunkowa forma rozliczeń handlowych

  1
 • Intercyza

  umową majątkową

  1
 • Internetowe konto bankowe

  rachunek oszczędnościowo-kredytowy

  1
 • Inwestor

  osoba prawna lub fizyczna

  1
 • Inwestycje

  przyszły przychód

  1
 • Inwestycje rozpoczęte

  suma łączna kosztów

  1
J
 • Jednostka rozrachunkowa

  umowna część udziału w wartości aktywów netto funduszu emerytalnego

  1
 • Joint-Venture

  podmiot gospodarczy

  1
 • JPK

  Jednolity Plik Kontrolny

  1
K
 • Kalkulator zdolności kredytowej

  analiza wszystkich miesięcznych dochodów i wydatków

  1
 • Kapitalizacja odsetek

  częstotliwość z jaką do kwoty głównej na lokacie dodawane są odsetki

  1
 • Karta debetowa

  instrument płatniczy

  1
 • Karty kredytowe

  karty płatnicze

  1
 • Konto osobiste

  rachunek bankowy

  1
 • Konto oszczędnościowe

  czym jest i dlaczego służy

  1
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  1
 • KRD

  Krajowy Rejestr Długów

  1
 • Kredyt

  Historia, pojęcie, rodzaje kredytów

  1
 • Kredyt bankowy

  Co należy do jego natury w Polsce?

  1
 • Kredyt denominowany

  kredyt w walucie innej niż waluta kraju

  2
 • Kredyt hipoteczny

  Krótka definicja

  1
 • Kredyt indeksowany

  rodzaj kredytu walutowego

  1
 • Kredyt inwestycyjny

  rodzaj kredytu bankowego

  1
 • Kredyt konsolidacyjny

  połączy wszystkie zobowiązania kredytobiorcy

  1
 • Kredyt konsumencki

  regulowany przez ustawę

  1
 • Kredyt konsumpcyjny

  rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym

  1
 • Kredyt mieszkaniowy

  długoterminowy kredyt celowy

  1
 • Kredyt obrotowy

  kredyt na pokrycie wydatków

  1
 • Kredyt rewolwingowy

  typ kredytu obrotowego

  1
 • Kredyt w obcej walucie

  do czego się odnosi

  1
 • KRS

  Krajowy Rejestr Sądowy

  1
L
 • Leasing

  rodzaj kredytu

  1
 • LIBOR

  London Interbank Offered Rate

  1
 • Likwidacja szkód

  postępowanie likwidacyjne

  1
 • Linia kredytowa

  oddanie przez bank do dyspozycji przedsiębiorcy określonej kwoty

  1
 • Lokata jednodniowa

  lokata, na której umieszcza się pieniądze na okres 1 dnia

  1
 • Lokata overnight

  przez jedną noc

  1
 • Lokata progresywna

  rodzaj lokaty ze zmiennym oprocentowaniem

  1
 • Lokata rentierska

  wyjątkowy rodzaj standardowej lokaty terminowej

  1
 • Lokata terminowa

  umowa między bankiem a jego klientem

  1
M
 • Makroekonomia

  dziedzina ekonomii, zajmująca się badaniem systemu gospodarczego

  1
 • Makrootoczenie

  ogół czynników, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstwa

  1
 • Marża

  wskaźnik ekonomiczny

  1
 • Mikroekonomia

  dziedzina ekonomii zajmująca się badaniem i analizą

  1
 • Monetyzacja

  przekształcanie aktywów w pieniądze

  1
 • Monit

  wezwanie do zapłaty, przypomnienie lub ponaglenie

  1
 • Monopol

  struktura rynkowa

  1
N
 • Nadwyżka

  Nadwyżka - pojęcie z dziedziny ekonomii

  1
 • Nadzór bankowy

  instytucja monitorująca działalność podległych jej banków komercyjnych

  1
 • Nadzór finansowy

  to termin odnoszący się do zbioru działań

  1
 • Należności

  oznaczenie aktywów

  1
 • Należności wątpliwe

  jeden z rodzajów należności

  1
 • Nawis inflacyjny

  to termin związany z zagadnieniem inflacji

  1
 • NIP

  kod służący do identyfikowania podatników w Polsce

  1
 • NNW

  rodzaj ubezpieczenia osobowego

  1
O
 • Obligacja korporacyjna

  dłużny papier wartościowy

  1
 • Obligacje skarbowe

  papiery wartościowe emitowane przez rząd

  1
 • Odsetki

  koszt uzyskania środków finansujących

  1
 • OFE

  Otwarty fundusz emerytalny

  1
 • Okres kredytowania (spłaty)

  czas od udostępnienia do dyspozycji

  2
 • Oprocentowanie kredytu

  podstawowy parametr determinujący koszt kredytowania

  1
 • Overdraft

  rodzaj kredytu firmowego

  1
P
 • PDA

  Prawo do akcji

  1
 • Piramida finansowa

  czym jest ta struktura

  1
 • PIT

  podatek dochodowy od osób fizycznych

  1
 • Płatność zbliżeniowa

  rodzaj szybkiej płatności, z wykorzystaniem karty płatniczej

  1
 • Polecenie przelewu (Przelew)

  pieniężne rozliczenia bezgotówkowe

  1
 • Poręczenie kredytu

  forma zabezpieczenia kredytu

  1
 • Poręczenie wekslowe

  rodzaj poręczenia

  1
 • Pożyczka gotówkowa

  umowa zawarta pomiędzy pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą

  1
 • PP

  prawo poboru

  1
 • Procent prosty

  rodzaj oprocentowania środków finansowych

  1
 • Prolongata

  wydłużenie okresu spłaty zobowiązania

  1
 • Prowizje bankowe

  to pobierane przez bank opłaty

  1
 • PTE

  Powszechne towarzystwo emerytalne

  1
Q
 • Quasi-pieniądz

  to określenie odnoszące się do substytutu

  1
R
 • Raty malejące

  schemat spłaty długu

  1
 • Raty równe

  schemat spłaty długu

  1
 • Reasekuracja

  dokonywany przez towarzystwo

  1
 • Rentowność przedsiębiorstwa

  czym jest

  1
 • Restrukturyzacja długów

  Czym ona jest?

  1
 • Rozliczenie transzy

  przedłożenie w banku dowodów potwierdzających wykorzystanie pieniędzy z otrzymanego kredytu.

  1
 • Różnice kursowe

  powstające w wyniku wyceny w obcej walucie

  1
 • RRSO

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

  1
 • Rzecznik Ubezpieczonych

  instytucja powołana

  1
S
 • Saldo

  stan konta księgowego

  2
 • Saldo debetowe

  strata ukazana w formie salda ujemnego

  1
 • Sekurytyzacja

  operacja finansowa

  1
 • SEPA

  Single Euro Payment Area

  1
 • SFIO

  Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

  1
 • Składka emerytalna

  obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych

  1
 • Składki ZUS

  świadczenia pieniężne na rzecz indywidualnych ubezpieczeń

  1
 • Spadek

  dziedziczenie

  1
 • Stopa procentowa

  koszt kapitału

  1
 • Sukcesja majątkowa

  proces przekazywania majątku pomiędzy pokoleniami

  2
 • SWIFT

  kod umożliwiający identyfikację banków

  1
T
 • Taksa notarialna

  Taksa notarialna - wynagrodzenie notariusza

  1
 • Taryfa ubezpieczeniowa

  wykaz stawek ubezpieczeniowych

  1
 • Teoria realnego cyklu koniunkturalnego

  jedna z teorii ekonomii głównego nurtu

  1
 • Towary

  jest produktem ludzkiej pracy

  1
 • Towarzystwo ubezpieczeniowe

  przedsiębiorstwo

  1
 • Transakcja

  czym jest i jej rodzaje

  1
 • Transakcja bezgotówkowa

  rodzaj płatności z wykorzystaniem pieniędzy elektronicznych

  1
 • Transakcja Futures

  rodzaj transakcji

  1
U
 • Ubezpieczenie ALL RISK

  zakres ochrony ubezpieczeniowej

  1
 • Ubezpieczenie kredytu

  zabezpieczenie na wypadek niemożności spłaty kredytu

  1
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

  instytucja zajmująca się wypłatą odszkodowań

  1
 • Udział własny

  termin odnoszący się do różnego rodzaju ubezpieczeń

  1
 • Umowa o pracę

  podstawowa forma nawiązania stosunku pracy

  2
 • Umowa zlecenie

  umowa cywilnoprawna

  1
 • Upadłość

  procedura, którą wszczyna się w przypadku niewypłacalności dłużnika

  1
 • Upadłość konsumencka

  redukcja nieuregulowanych zobowiązań finansowych

  1
V
 • VAT

  podatek od wartości dodanej

  2
W
 • Wadium

  to pojęcie oznaczające określoną sumę pieniędzy

  1
 • Weksel

  papier wartościowy

  1
 • WIBOR

  Warsaw Interbank Offer Rate

  2
 • WKW

  Wydział Ksiąg Wieczystych

  1
 • Wniosek kredytowy

  dokument będący podstawą do ubiegania się o kredyt

  1
 • Wynagrodzienie za pracę

  jakie ma być

  1
 • Wynik finansowy

  różnica pomiędzy przychodami

  1
 • Wynik finansowy brutto

  czym on jest?

  1
 • Wynik finansowy netto

  z czego się składa?

  1
Z
 • Zabezpieczenie pod kredyt

  swoista rękojmia zabezpieczenia spłaty pożyczki

  1
 • Zachowek

  forma ochrony interesów

  1
 • Zadatek

  dodatkowe zastrzeżenie umowne

  1
 • Zaliczka

  część należności wpłacana z góry

  1
 • Zastaw rejestrowy

  rodzaj zabezpieczenia wierzytelności

  1
 • ZBP

  Związek Banków Polskich

  1
 • Zdolność kredytowa

  zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu

  1
 • Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia

  terminy, formy, uwagi

  1
 • Zobowiązania

  druga strona bilansu

  1
 • ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  1
 • Żyrant

  inaczej poręczyciel

  1