A Czas czytania Ilość polubień
Aktywa - ogół składników majątku jednostki gospodarczej 1 min 0 ❤
Aktywa finansowe - składniki majątku przedsiębiorstwa 1 min 0 ❤
Analityka bankowa - analiza wniosku i ocena klienta banku 1 min 1 ❤
Analiza kredytowa - czym jest i co ocenia 1 min 0 ❤
Aprecjacja - wzrost wartości towarów 1 min 0 ❤
Audyt operacujny - badanie wydajności i skuteczności systemów przedsiębiorstwa 1 min 0 ❤
B Czas czytania Ilość polubień
Bankowość detaliczna - obejmuje usługi bankowe 1 min 0 ❤
Bazy danych dotyczące kredytobiorców - bazy które są w Polsce 1 min 3 ❤
BIK - Biuro Informacji Kredytowej 1 min 7 ❤
Bilans - sprawozdanie z sytuacji finansowej 2 min 1 ❤
Biznesplan - dokument przedsiębiorstwa 1 min 1 ❤
Budżet domowy - zestawienie dochodów i wydatków w gospodarstwie domowym 1 min 1 ❤
C Czas czytania Ilość polubień
Cesja - Umowa cywilnoprawna 1 min 0 ❤
Credit scoring - ocena zdolności kredytowej 1 min 78 ❤
Cykl koniunkturalny - zjawisko opisujące wahania koniunktury 1 min 0 ❤
Czek GIRO - środek zapłaty stosowany przez firmy pozabankowe 1 min 0 ❤
D Czas czytania Ilość polubień
Debet - ujemne saldo na rachunku bankowym 1 min 0 ❤
Deflacja - spadek pozoimu cen towarów i usług 1 min 0 ❤
Deklaracja wekslowa - dokument, regulujący stosunek prawny 2 min 0 ❤
Depozyt bankowy - określenie przyjmowanych przez banki wkładów i lokat 1 min 1 ❤
Depozyt zabezpieczający - rodzaj depozytu powszechnego 1 min 0 ❤
Dewaluacja - osłabienie kursu narodowej waluty 1 min 0 ❤
Dom maklerski - przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską 1 min 0 ❤
Doradca bankowy - kim on jest? 1 min 1 ❤
Dotacja - bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym 1 min 0 ❤
E Czas czytania Ilość polubień
Emisja pieniądza - wprowadzenie do obiegu, lub wycofanie z niego pieniądza gotówkowego 1 min 0 ❤
ESBC - Europejski System Banków Centralnych 1 min 0 ❤
F Czas czytania Ilość polubień
Faktura - dokument księgujący sprzedaż 1 min 0 ❤
Finanse osobiste - finanse gospodarstwa domowego 1 min 0 ❤
Franczyza - sposób sprzedaży dowolnych towarów lub usług 1 min 0 ❤
Franszyza integralna - względna lub warunkowa 1 min 0 ❤
Franszyza redukcyjna - co to takiego? 1 min 0 ❤
FWK - Fundusz Wsparcia Kredytobiorców 2 min 0 ❤
G Czas czytania Ilość polubień
Giełda - spotkania handlowe 1 min 0 ❤
Gospodarka naturalna - czym ona jest 1 min 0 ❤
Gospodarka otwarta - powiązania handlowe z innymi krajami 1 min 0 ❤
H Czas czytania Ilość polubień
Hipoteka kaucyjna - rodzaj zabezpieczania wierzytelności 1 min 0 ❤
Hipoteka zwykła - zabezpiecza wierzytelność pieniężną w ustalonej kwocie 1 min 0 ❤
Hossa/Bessa - długotrwały trend wzrostowy/spadkowy 1 min 0 ❤
I Czas czytania Ilość polubień
IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego 1 min 0 ❤
IKE - Indywidualne Konto Emerytalne 1 min 0 ❤
IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 1 min 0 ❤
Import - kupno towarów poza granicami kraju 1 min 0 ❤
Inflacja - proces wzrostu ogólnej wysokości poziomu cen towarów i usług 1 min 0 ❤
Inkaso - warunkowa forma rozliczeń handlowych 1 min 0 ❤
Intercyza - umową majątkową 1 min 0 ❤
Internetowe konto bankowe - rachunek oszczędnościowo-kredytowy 1 min 0 ❤
Inwestor - osoba prawna lub fizyczna 1 min 0 ❤
Inwestycje - przyszły przychód 1 min 0 ❤
Inwestycje rozpoczęte - suma łączna kosztów 1 min 0 ❤
J Czas czytania Ilość polubień
JPK - Jednolity Plik Kontrolny 1 min 0 ❤
K Czas czytania Ilość polubień
Kalkulator zdolności kredytowej - analiza wszystkich miesięcznych dochodów i wydatków 1 min 0 ❤
Kapitalizacja odsetek - częstotliwość z jaką do kwoty głównej na lokacie dodawane są odsetki 1 min 0 ❤
Karty kredytowe - karty płatnicze 1 min 0 ❤
Konto osobiste - rachunek bankowy 1 min 0 ❤
Konto oszczędnościowe - czym jest i dlaczego służy 1 min 0 ❤
KRD - Krajowy Rejestr Długów 1 min 2 ❤
Kredyt - Historia, pojęcie, rodzaje kredytów 1 min 2 ❤
Kredyt bankowy - Co należy do jego natury w Polsce? 1 min 0 ❤
Kredyt denominowany - kredyt w walucie innej niż waluta kraju 1 min 0 ❤
Kredyt hipoteczny - Krótka definicja 1 min 0 ❤
Kredyt indeksowany - rodzaj kredytu walutowego 1 min 0 ❤
Kredyt inwestycyjny - rodzaj kredytu bankowego 1 min 0 ❤
Kredyt konsolidacyjny - połączy wszystkie zobowiązania kredytobiorcy 1 min 0 ❤
Kredyt konsumencki - regulowany przez ustawę 1 min 0 ❤
Kredyt konsumpcyjny - rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym 1 min 0 ❤
Kredyt mieszkaniowy - długoterminowy kredyt celowy 1 min 0 ❤
Kredyt obrotowy - kredyt na pokrycie wydatków 1 min 0 ❤
Kredyt rewolwingowy - typ kredytu obrotowego 1 min 0 ❤
Kredyt w obcej walucie - do czego się odnosi 1 min 0 ❤
Kredyty chwilówki - Pożyczki krótkoterminowe 1 min 5 ❤
KRS - Krajowy Rejestr Sądowy 1 min 0 ❤
L Czas czytania Ilość polubień
Leasing - rodzaj kredytu 1 min 0 ❤
LIBOR - London Interbank Offered Rate 1 min 2 ❤
Likwidacja szkód - postępowanie likwidacyjne 1 min 0 ❤
Linia kredytowa - oddanie przez bank do dyspozycji przedsiębiorcy określonej kwoty 1 min 0 ❤
Lokata jednodniowa - lokata, na której umieszcza się pieniądze na okres 1 dnia 1 min 0 ❤
Lokata overnight - przez jedną noc 1 min 0 ❤
Lokata progresywna - rodzaj lokaty ze zmiennym oprocentowaniem 1 min 0 ❤
Lokata rentierska - wyjątkowy rodzaj standardowej lokaty terminowej 1 min 0 ❤
Lokata terminowa - umowa między bankiem a jego klientem 1 min 0 ❤
M Czas czytania Ilość polubień
Makroekonomia - dziedzina ekonomii, zajmująca się badaniem systemu gospodarczego 1 min 0 ❤
Makrootoczenie - ogół czynników, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorstwa 1 min 0 ❤
Marża - wskaźnik ekonomiczny 1 min 0 ❤
Mikroekonomia - dziedzina ekonomii zajmująca się badaniem i analizą 1 min 0 ❤
Monetyzacja - przekształcanie aktywów w pieniądze 1 min 0 ❤
Monit - wezwanie do zapłaty, przypomnienie lub ponaglenie 1 min 0 ❤
Monopol - struktura rynkowa 1 min 0 ❤
N Czas czytania Ilość polubień
Nadzór bankowy - instytucja monitorująca działalność podległych jej banków komercyjnych 1 min 0 ❤
Należności - oznaczenie aktywów 1 min 0 ❤
NIP - kod służący do identyfikowania podatników w Polsce 1 min 0 ❤
O Czas czytania Ilość polubień
Obligacja korporacyjna - dłużny papier wartościowy 1 min 0 ❤
Obligacje skarbowe - papiery wartościowe emitowane przez rząd 1 min 0 ❤
Odsetki - koszt uzyskania środków finansujących 1 min 0 ❤
Okres kredytowania (spłaty) - czas od udostępnienia do dyspozycji 2 min 0 ❤
Oprocentowanie kredytu - podstawowy parametr determinujący koszt kredytowania 1 min 0 ❤
Overdraft - rodzaj kredytu firmowego 1 min 0 ❤
P Czas czytania Ilość polubień
Piramida finansowa - czym jest ta struktura 1 min 0 ❤
Płatność zbliżeniowa - rodzaj szybkiej płatności, z wykorzystaniem karty płatniczej 1 min 0 ❤
Polecenie przelewu (Przelew) - pieniężne rozliczenia bezgotówkowe 1 min 0 ❤
Poręczenie kredytu - forma zabezpieczenia kredytu 1 min 0 ❤
Poręczenie wekslowe - rodzaj poręczenia 1 min 0 ❤
Pożyczka gotówkowa - umowa zawarta pomiędzy pożyczkodawcą, a pożyczkobiorcą 1 min 0 ❤
Procent prosty - rodzaj oprocentowania środków finansowych 1 min 0 ❤
Prolongata - wydłużenie okresu spłaty zobowiązania 1 min 0 ❤
R Czas czytania Ilość polubień
Raty malejące - schemat spłaty długu 1 min 0 ❤
Raty równe - schemat spłaty długu 1 min 0 ❤
Rentowność przedsiębiorstwa - czym jest 1 min 0 ❤
Restrukturyzacja długów - Czym ona jest? 1 min 1 ❤
Rozliczenie transzy - przedłożenie w banku dowodów potwierdzających wykorzystanie pieniędzy z otrzymanego kredytu. 1 min 0 ❤
Różnice kursowe - powstające w wyniku wyceny w obcej walucie 1 min 0 ❤
RRSO - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania 1 min 0 ❤
S Czas czytania Ilość polubień
Saldo - stan konta księgowego 1 min 0 ❤
Sekurytyzacja - operacja finansowa 1 min 0 ❤
SEPA - Single Euro Payment Area 1 min 0 ❤
Składki ZUS - świadczenia pieniężne na rzecz indywidualnych ubezpieczeń 1 min 0 ❤
Spadek - dziedziczenie 1 min 0 ❤
Stopa procentowa - koszt kapitału 1 min 0 ❤
Sukcesja majątkowa - proces przekazywania majątku pomiędzy pokoleniami 2 min 1 ❤
SWIFT - kod umożliwiający identyfikację banków 1 min 0 ❤
U Czas czytania Ilość polubień
Ubezpieczenie ALL RISK - zakres ochrony ubezpieczeniowej 1 min 0 ❤
Ubezpieczenie kredytu - zabezpieczenie na wypadek niemożności spłaty kredytu 1 min 0 ❤
Udział własny - termin odnoszący się do różnego rodzaju ubezpieczeń 1 min 0 ❤
Upadłość - procedura, którą wszczyna się w przypadku niewypłacalności dłużnika 1 min 0 ❤
Upadłość konsumencka - redukcja nieuregulowanych zobowiązań finansowych 1 min 0 ❤
V Czas czytania Ilość polubień
VAT - podatek od wartości dodanej 2 min 1 ❤
W Czas czytania Ilość polubień
Weksel - papier wartościowy 1 min 0 ❤
WIBOR - Warsaw Interbank Offer Rate 1 min 0 ❤
WKW - Wydział Ksiąg Wieczystych 1 min 0 ❤
Wniosek kredytowy - dokument będący podstawą do ubiegania się o kredyt 1 min 0 ❤
Wynagrodzienie za pracę - jakie ma być 1 min 0 ❤
Wynik finansowy - różnica pomiędzy przychodami 1 min 0 ❤
Wynik finansowy brutto - czym on jest? 1 min 0 ❤
Wynik finansowy netto - z czego się składa? 1 min 0 ❤
Z Czas czytania Ilość polubień
Zabezpieczenie pod kredyt - swoista rękojmia zabezpieczenia spłaty pożyczki 1 min 1 ❤
Zachowek - forma ochrony interesów 1 min 0 ❤
Zadatek - dodatkowe zastrzeżenie umowne 1 min 0 ❤
Zaliczka - część należności wpłacana z góry 1 min 1 ❤
ZBP - Związek Banków Polskich 1 min 0 ❤
Zdolność kredytowa - zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu 1 min 0 ❤
Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia - terminy, formy, uwagi 1 min 0 ❤
Zobowiązania - druga strona bilansu 1 min 0 ❤
Żyrant - inaczej poręczyciel 1 min 0 ❤