Główna > Wiki > R > Różnice kursowe

Różnice kursowe

powstające w wyniku wyceny w obcej walucie
Czas czytania 1 min.

RÓŻNICE KURSOWE - różnice powstające w wyniku wyceny przychodów, kosztów, aktywów i pasywów towarzyszących transakcjom wykonywanym w obcej walucie

Do prawidłowej wyceny różnic kursowych stosowane są przepisy prawa podatkowego, prawa bilansowego oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Konieczność jej wykonywania wynika z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w polskiej walucie.

Różnice kursowe ustala się zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. Wycenie podlegają wszystkie bieżące zdarzenia gospodarcze, mające miejsce w czasie trawa okresu obrachunkowego. Dodatkowo, przynajmniej jeden raz w tym okresie należy dokonać wyceny bilansowej.

Transakcje dokonywane w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z kursem obowiązującym w dniu wykonania operacji lub średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez NBP, w dniu poprzedzającym wykonanie transakcji.

 

Różnice kursowe dzieli się na:

Zrealizowane - czyli takie, które powstają w chwili uregulowania rozrachunków lub sprzedaży środków pieniężnych

Niezrealizowane - powstające podczas wyceny bilansowej niezapłaconych zobowiązań i należności

 

Istnieje kilka sposobów rozliczania różnic kursowych. Do najpopularniejszych należą:

 

Metoda podatkowa - w przypadku jej stosowania, w rachunku podatkowym uwzględnia się tylko zrealizowane różnice kursowe

Metoda bilansowa - na podstawie której w rachunku podatkowym uwzględnia się zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane różnice kursowe

Podobne artykuły:
R
 • Rozliczenie transzy

  przedłożenie w banku dowodów potwierdzających wykorzystanie pieniędzy z otrzymanego kredytu.

  1 min
 • Rzecznik Ubezpieczonych

  instytucja powołana

  1 min
 • Reasekuracja

  dokonywany przez towarzystwo

  1 min