ZBP

Związek Banków Polskich
Czas czytania 1 min.

ZBP, Związek Banków Polskich - samorządowa organizacja banków, której działalność ma podstawy w ustawie o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołanej do życia w styczniu 1991 roku. ZBP zrzesza banki, które działają na terenie Polski, i które zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego. Członkostwo w ZBP jest dobrowolne.

Zarząd Związku Banków Polskich wybierany jest przez Walne Zgromadzenie na kadencję, która trwa 3 lata. W skład zarządu ZBP wchodzą Prezes Związku oraz 1-4 wiceprezesów.

ZADANIA STATUTOWE ZBP

Do zadań statutowych ZBP należą:

 • reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów członków ZBP w zakresie uregulowań prawnych związanych z ustawodawstwem bankowym,
 • delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w zakresie funkcjonowania banków,
 • wydawanie opinii oraz ekspertyz,
 • współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa, związanych z polskim systemem bankowym,
 • uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu,
 • prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków,
 • organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami,
 • promocja sektora bankowego oraz jego usług,
 • upowszechnianie wiedzy na temat bankowości,
 • budowa infrastruktury międzybankowej,
 • upowszechnianie zasad dobrej praktyki bankowej,
 • wspieranie standaryzacji produktów oraz usług bankowych,
 • popieranie kształcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry bankowej.
Podobne artykuły:
Z
 • Zdolność kredytowa

  zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu

  1 min
 • ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  1 min
 • Zastaw rejestrowy

  rodzaj zabezpieczenia wierzytelności

  1 min