Główna > Wiki > N > Należności

Należności

oznaczenie aktywów
Czas czytania 1 min.

Należności to oznaczenie aktywów, mające zastosowanie do wszystkich wierzytelności, nierozliczonych transakcji lub innych zobowiązań pieniężnych wobec firmy przez jej dłużników lub klientów. Należności są rejestrowane przez księgowych firmy i wykazywane w bilansie czy zestawieniu finansowym, a obejmują wszystkie zobowiązania finansowe wobec firmy, nawet jeśli nie wymagają one natychmiastowej spłaty. Należności długoterminowe, których spłata nie jest wymagana przez dłuższy okres czasu, są wykazywane w bilansie, jako aktywa długoterminowe; większość należności krótkoterminowych uważa się za część aktywów obrotowych spółki.

Przykład należności

Jeśli firma sprzedaje gadżety reklamowe i sprzedaje 30% z nich na kredyt, oznacza to, że 30% wpływów firmy stanowią należności. Oznacza to, że gotówka nie została odebrana, ale nadal jest rejestrowana w księgach, jako przychód. Zamiast wzrostu stanu środków pieniężnych firma zwiększa kwotę należnych im należności. Oba są uważane za aktywa, ale należności nie są uważane za gotówkę, dopóki nie zostaną spłacone. Z punktu widzenia rachunkowości należności stanowią symbol zastępczy gotówki.

Przepływy pieniężne a należności:

Przepływy pieniężne uważa się za kwotę netto środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych przenoszonych, do i z działalności gospodarczej. Dodatnie przepływy pieniężne wskazują, że aktywa płynne spółki rosną, umożliwiając jej tym samym spłatę zadłużenia, reinwestowanie w swą działalność, zwrot pieniędzy akcjonariuszom, pokrycie wydatków i zbudowanie rezerwy na przyszłe wyzwania finansowe. Ujemne przepływy pieniężne wskazują, że aktywa płynne spółki maleją. Przepływy pieniężne netto nie są tożsame z pojęciem dochodu netto, który obejmuje należności i inne pozycje, za które płatność nie została faktycznie otrzymana. Przepływy pieniężne służą zatem do oceny wysokości dochodu danego przedsiębiorstwa, inaczej weryfikacji jego płynności finansowej, co rozumiemy przez uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy dana firma posiada status wypłacalnej.

Podobne artykuły:
N
 • Nadzór finansowy

  to termin odnoszący się do zbioru działań

  1 min
 • Nawis inflacyjny

  to termin związany z zagadnieniem inflacji

  1 min
 • Nadwyżka

  Nadwyżka - pojęcie z dziedziny ekonomii

  1 min