SFIO

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte
Czas czytania 1 min.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) – szczególna forma funduszu otwartego, w którym zarówno liczba uczestników, jak i jednostek uczestnictwa jest zmienna. Tak jak i w innych rodzajach funduszy otwartych uczestnictwo w SFIO ma na celu pomnażanie oszczędności inwestora. Tym, co wyróżnia specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, jest powołanie organu kontrolnego w postaci Rady Inwestorów. W ramach funduszu specjalistycznego krąg uczestników może zostać ograniczony, jeśli tak stanowi jego statut. Poza tym poprzez statut można wprowadzić dodatkowe warunki, które będą określały zasady żądania odkupienia jednostek uczestnictwa oraz termin, w jakim może to nastąpić.

Niektóre istniejące w Polsce specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte skierowane są tylko do osób prawnych. Inne adresowane są dla uczestników pracowniczych programów emerytalnych oraz osób deklarujących oszczędzanie w długoterminowej perspektywie.

Jako że SFIO charakteryzują się tym, że uczestnictwo w nich wymaga zgody na określone warunki, przed przystąpieniem do niego zaleca się dokładne z nimi zapoznanie. Może się bowiem okazać, że środków zainwestowanych w SFIO nie można dowolnie wycofać i zakończyć inwestycji, gdy zajdzie taka potrzeba.

Inwestycje SFIO

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte mogą inwestować swoje aktywa w:

 • jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych,
 • tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze obce (zagraniczne),
 • tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania, których siedziba znajduje się za granicą.
Podobne artykuły:
S
 • SEPA

  Single Euro Payment Area

  1 min
 • Składka emerytalna

  obowiązkowa składka z tytułu ubezpieczeń społecznych

  1 min
 • Saldo debetowe

  strata ukazana w formie salda ujemnego

  1 min