Główna > Wiki > Z > Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia

terminy, formy, uwagi
Czas czytania 1 min.

Zgłoszenie roszczenia z tytułu ubezpieczenia jest wymagane, w przypadku powstania jakiejkolwiek szkody, objętej zakresem tegoż ubezpieczenia.

Termin zgłoszenia roszczenia:

W przypadku zgonu i szkód powstałych w majątku należy zgłosić roszczenie w trybie natychmiastowym tj. nie później niż 3 dni od zaistniałej szkody. W przypadku uszczerbku na zdrowiu po zakończeniu leczenia.

Forma zgłoszenia roszczenia:

Zgłoszenie najszybciej można wysłać drogą elektroniczną na adres umieszczony na stronie internetowej danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego w zakładce- zgłoszenie szkody – najlepiej w formie skanu wniosku (do pobrania na stronie lub u Agenta) oraz potrzebnych dokumentów (spis dokumentów – w zakładce dokumentacja potrzebna do zgłoszenia szkody). Otrzymujemy wówczas potwierdzenie o dostarczeniu zgłoszenia do centrali. Zgłoszenie można wysłać także listem poleconym na wskazany adres Towarzystwa.

Uwagi do treści zgłoszenia:

Najlepiej i najbezpieczniej wysyłać wnioski w formie papierowej- skan. Należy jednak bardzo starannie, uważnie oraz szczegółowo wypełnić każdy wniosek o wypłatę odszkodowania. W przypadku rażących błędów i niejasności może on zostać odrzucony. Ponadto należy dołączyć czytelną i aktualną dokumentację potwierdzającą wystąpienie danego zdarzenia. Wniosek powinien być podpisany oraz osobę Uposażoną/ Ubezpieczoną w sposób czytelny w odpowiedniej rubryce.

W przypadku zgonu: odpis aktu zgonu, dowód osobisty (ważny) uposażonego/ uposażonych, wypełniony wniosek.

W przypadku zgłoszenia szkód majątkowych: opis szkody (dokładny), nr polisy. Tutaj można się spodziewać wizyty likwidatora szkód, który sporządzi stosowną dokumentację zdjęciową szkody (mieszkanie, dom, samochód).

Rozpatrywanie roszczenia:

Standardowo Towarzystwa mają nawet 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę odszkodowania. Jednak z reguły czas ten jest znacznie krótszy. Oczywiście, jeśli nie towarzyszą temu jakiekolwiek przeszkody czy komplikacje, który mogą utrudnić i przedłużyć cały proces. W każdej chwili można skontaktować się z właściwym Towarzystwem i zapytać o postępy w wiadomej sprawie. Konsultant musi udzielić nam odpowiednich informacji.

Wypłata odszkodowania:

Wypłata odszkodowania następuje w formie przelewu bankowego na wskazane konto bankowe lub przekazem pocztowym na dany adres Ubezpieczonego/ Uposażonego.

Korekta zgłoszenia, brak kompletnej dokumentacji:

W razie zaistnienia ewentualnych niejasności, błędów czy braku wszystkich, wymaganych dokumentów należy to natychmiast skorygować, w trybie pilnym.

Podobne artykuły:
Z
 • Zdolność kredytowa

  zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu

  1 min
 • ZUS

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  1 min
 • Zastaw rejestrowy

  rodzaj zabezpieczenia wierzytelności

  1 min