Główna > Wiki > R > Rentowność przedsiębiorstwa

Rentowność przedsiębiorstwa

czym jest
Czas czytania 1 min.

Rentowność oznacza taki stopień efektywności funkcjonowania danego przedsiębiorstwa oraz taki stopień efektywności gospodarowania jej majątkiem przedsiębiorstwa, który potwierdza opłacalność tego przedsięwzięcia. Celem analizy rentowności jest porównanie osiągniętego wyniku finansowego z przychodami wynikającymi ze sprzedaży, zasobami oraz kapitałem własnym firmy. Im wyższy jest poziom rentowności wskazanego przedsiębiorstwa, tym stabilniejsza i korzystniejsza jest jego sytuacja finansowa.

Wskaźniki rentowności

To kluczowy element analizy sytuacji finansowo-majątkowej przedsiębiorstwa, do których należą:

  • Wskaźniki sprzedaży (ROS),
  • Wskaźniki aktywów (ROA),
  • Wskaźniki kapitału (ROE).

 

Podstawą przy określaniu rentowności są wskaźniki przedstawiające zależność pomiędzy:

wysokością wypracowanego przez przedsiębiorstwo zysku oraz

wartością czynnika, którego rentowność mamy zamiar wyznaczyć

Dwie postaci wyniku rentowności:

Wynik analizy rentowności przedsiębiorstwa zatem wystąpi w postaci:

  • zysku (dodatni wynik finansowy),
  • deficytu (ujemny wynik finansowy).
Podobne artykuły:
R Czas czytania Ilość polubień
Rozliczenie transzy - przedłożenie w banku dowodów potwierdzających wykorzystanie pieniędzy z otrzymanego kredytu. 1 min 0 ❤
Rzecznik Ubezpieczonych - instytucja powołana 1 min 0 ❤
Reasekuracja - dokonywany przez towarzystwo 1 min 0 ❤