Główna > Wiki > A > Analiza kredytowa

Analiza kredytowa

czym jest i co ocenia
Czas czytania 1 min.

Złożenie wniosku w banku – np. o kredyt hipoteczny – rozpoczyna się od długiego procesu wyceny całej transakcji bankowej. Podczas tego procesu bank poddaje do weryfikacji dokumenty, jakie dostarczył wnioskodawca – a to dopiero początek. Analiza kredytowa jest istotnym elementem, który decyduje o tym, czy bank udzieli klientowi kredytu. Na analizę kredytową składa się szereg elementów, na podstawie których, bank sprawdza zdolność kredytową wnioskodawcy. Podczas tej procedury, analityk bankowy, może przeprowadzić trzy rodzaje analizy, do których zalicza się analiza ilościowa, jakościowa oraz punktowa.

Analiza finansowa – krok po kroku

Za najważniejszy cel analizy kredytowej uważa się zbadanie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy oraz ocenę ryzyka związanego z przyznaniem mu kredytu.

Ryzyko kredytowe związane jest  z każdym udzielonym kredytem, a jego wysokość zależy od wielu czynników. Do najważniejszych z nich należą:

 • Sytuacja finansowa osoby starającej się o uzyskanie kredytu
 • Wysokość udzielonego kredytu oraz długość okresu spłaty
 • Przeznaczenie kredytu
 • Wysokość wkładu własnego wniesionego przez kredytobiorcę
 • Waluta, w której udzielono kredytu
 • Rodzaj zabezpieczenia  przyjętego przez bank

Sposób przeprowadzania analizy kredytowej uzależniony jest od grupy, do której należy potencjalny kredytobiorca. Inne czynniki są brane pod uwagę w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne, a inne, kiedy bank ma do czynienia z przedsiębiorcą.

Banki najczęściej stosują 3 rodzaje analizy kredytowej:

 • Analizę ilościową polegającą na określeniu wysokości i stabilności otrzymywanego dochodu oraz zestawienie go z comiesięcznymi wydatkami. Celem analizy ilościowej jest sprawdzenie, czy kredytobiorca będzie w stanie terminowo spłacać kolejne raty kredytu.
 • Analizę jakościową, której celem jest zweryfikowanie cech kredytobiorcy, które mogą mieć wpływ na chęć terminowego wywiązywania się z obowiązku spłaty kredytu. Należą do nich  wiek kredytobiorcy, jego stan cywilny, wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce zamieszkania oraz liczba osób należących do gospodarstwa domowego. W tej części analizy sprawdzana jest również dotychczasowa historia kredytowa, ilość zaciągniętych w przeszłości zobowiązań oraz terminowość ich spłaty, historia rachunku bankowego oraz czas związania klienta z danym bankiem.
 • Analizę punktową, czyli tzw. Scoring, będący punktową oceną zarówno cech jakościowych, jak i ilościowych. Cechy kredytobiorcy najważniejsze dla banku w perspektywie przeprowadzenia analizy zostają ocenione w skali punktowej, a ich końcowy wynik przedstawia całkowitą ocenę zdolności kredytowej klienta.

Analiza kredytowa jest podstawowym narzędziem banku stosowanym przy kredycie, zwłaszcza hipotecznym. Bank podczas udzielania wysokich kredytów ponosi ryzyko, zwłaszcza w przypadku długiego okresu spłaty. Dlatego właśnie przeprowadzenie analizy kredytowej jest tak istotne.

Podobne artykuły:
A
 • Awal

  zabezpieczenie zapłaty weksla

  1 min
 • Arbitraż

  rodzaj transakcje

  2 min
 • Akt notarialny

  Akt notarialny - szczególną formę dokumentu urzędowego

  1 min