Główna > Wiki > A > Akt notarialny

Akt notarialny

Akt notarialny - szczególną formę dokumentu urzędowego
Czas czytania 1 min.

Akt notarialny stanowi szczególną formę dokumentu urzędowego, którego celem jest potwierdzenie danej czynności prawnej. 

Do sporządzenia aktu notarialnego dochodzi w sytuacji, gdy:

 • wymagają tego przepisy prawa,
 • taka jest wola stron. 

W przypadku, gdy prawo wymaga, aby dana umowa lub inny dokument miała formę aktu notarialnego, sporządzenie go w innej postaci sprawia, że jest on nieważny.  

Akt notarialny musi zawierać podpis:

 • notariusza, który odpowiada za jego sporządzenie,
 • strony aktu notarialnego.

Podpisanie aktu notarialnego przez strony musi odbyć się w obecności notariusza. Sam dokument, jakim jest akt notarialny, pozostaje u notariusza, natomiast strony mogą otrzymać tzw. odpis aktu notarialnego. 

Informacje zawarte w akcie notarialnym

To, jakie informacje muszą znaleźć się w treści aktu notarialnego, wynika bezpośrednio z ustawy o notariacie. Zobowiązuje ona do umieszczenia w akcie notarialnym następujących danych:

 • imię i nazwisko notariusza oraz adres jego kancelarii,
 • w przypadku osób fizycznych: ich imiona, nazwiska, adres oraz imiona ich rodziców,
 • w przypadku osób prawnych: ich nazwę i siedzibę lub nazwę i siedzibę podmiotów, które biorą udział w akcie, w tym przedstawicieli, pełnomocników oraz innych osób, które są obecne przy sporządzaniu aktu notarialnego,
 • oświadczenie stron aktu notarialnego,
 • stwierdzenie mówiące o tym, że treść aktu została odczytana, przyjęta oraz podpisana, 
 • podpis notariusza oraz stron aktu notarialnego, które obecne są przy jego sporządzaniu.

Kiedy należy sporządzić akt notarialny

Przykładowe sytuacje, w których konieczne jest sporządzenie aktu notarialnego:

 • sporządzenie oświadczenia właściciela o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
 • podpisanie umowy przenosząca własność nieruchomości
 • podpisanie umowy o ustanowieniu odrębnej własności lokalu,
 • podpisanie umowy deweloperskiej,
 • podpisanie umowy zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości,
 • statut spółki akcyjnej protokół walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej.
Podobne artykuły:
A
 • Abolicja podatkowa

  polega na wyznaczeniu pewnego okresu

  1 min
 • Awal

  zabezpieczenie zapłaty weksla

  1 min
 • Arbitraż

  rodzaj transakcje

  2 min