ESBC

Europejski System Banków Centralnych
Czas czytania 1 min.

 

ESBC (Europejski System Banków Centralnych) - instytucja, która zrzesza Europejski Bank Centralny oraz banki centralne państw należących do Unii Europejskiej, których walutą obowiązującą jest euro i te, które pomimo członkostwa w Unii posiadają inną walutę. Państwa członkowskie znajdujące się w strefie euro tworzą tzw. Eurosystem.

ESBC to jedna z najważniejszych organizacji finansowych na całym świecie, której funkcjonowanie ma realny wpływ na regulacje w zakresie aktywności sektora gospodarczego oraz przyczynia się do współpracy ekonomicznej państw w skali międzynarodowej.

Narodowe banki centralne wszystkich krajów członkowskich, w tym również Polski, są częścią Europejskiego Systemu Banków Centralnych i biorą czynny udział w dbaniu o stabilizację euro. Do ich obowiązków należy również informowanie społeczeństwa o polityce pieniężnej, prowadzonej przez ESBC.

Organem decyzyjnym ESBC, jest Rada Prezesów oraz Rada Ogólna. Sprawozdania dotyczące funkcjonowania składane są poszczególnym jednostkom Unii Europejskiej.

Cele banków centralnych będących częścią ESBC realizowane są dzięki wsparciu instrumentów finansowych polityki monetarnej. Najczęściej są to instrumenty kontroli ogólnej: polityka rezerw obowiązkowych, stopy procentowej oraz operacje otwartego rynku. Dzięki temu banki centralne mogą oddziaływać na banki komercyjne.

Zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych

Zadania ESBC określone są w statucie ESCB i EBC, które stanowią załącznik do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Do podstawowych zadań ESBC należą:

 • utrzymywanie stabilności cen,
 • wspieranie ogólnych polityk gospodarczych krajów należących do Unii Europejskiej w zakresie niskiego bezrobocia czy poprawy współpracy walutowej pomiędzy państwami członkowskimi należącymi do strefy euro i spoza niej,
 • prowadzenie polityki emisyjnej w odniesieniu do euro,
 • określenie i realizacja polityki pieniężnej w ramach strefy euro,
 • przechowywanie i zarządzanie oficjalnymi rezerwami dewizowymi państw należących do strefy euro,
 • dokonywanie operacji walutowych zgodnie z zasadami wspólnej polityki pieniężnej,
 • zapewnienie niezawodnego i szybkiego systemu rozliczeń pieniężnych oraz płatności.

Poza tym do zadań eurosystemu należy:

 • gromadzenie danych i informacji statystycznych przy pomocy NBC i innych instytucji,
 • działalność analityczno-badawcza,
 • działalność nadzorcza,
 • działalność przetwórcza (udzielanie rozporządzeń, decyzji, zaleceń, instrukcji),
 • pełnienie funkcji doradczych,
 • współpraca na forum międzynarodowym.

 

Oficjalny logotyp EBC:EBC - Eurosystem

Oficjalna strona: https://www.ecb.europa.eu

Podobne artykuły:
E
 • EIB

  Europejski Bank Inwestycyjny

  1 min
 • EPS

  Earnings per Share

  1 min
 • Embargo

  rodzaj silnych środków dyplomatycznych

  1 min