Weksel

papier wartościowy
Czas czytania 1 min.

Weksel (niem. Wechsel) - papier wartościowy, na mocy którego jego wystawca zobowiązuje samego siebie lub inną osobę do bezwarunkowej zapłaty sumy wekslowej w określonym czasie na rzecz reminenta, czyli wierzyciela weksla. Weksel może być przedmiotem obrotu, czyli prawa płynące z weksla mogą zostać przeniesione na inną osobę w ramach tzw. indosu.

ELEMENTY WEKSLA

Weksel nie ma jednolitej, urzędowej formy. Aby dany weksel był uznany za wiążący musi zawierać elementy, które zostały wymienione w ustawie o Prawie Wekslowym. Prawidłowo wystawiony weksel posiada:

 • nazwę „weksel” w treści,
 • bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej,
 • nazwisko osoby, na rzecz której ma być dokonana zapłata sumy wekslowej,
 • termin oraz miejsce płatności,
 • data i miejsce wystawienia weksla,
 • podpis wystawcy weksla.

W przypadku weksli trasowanych, na wekslu musi znaleźć się nazwisko trasata, czyli osoby zobowiązanej do zapłaty sumy wekslowej.  

STRONY WEKSLA:

Podstawowymi stronami weksla są:

 • trasant - osoba, na którą weksel został wystawiony. Jeśli osoba, na którą weksel został wystawiony jest niewypłacalna, to odpowiedzialność za zapłatę przechodzi na wystawcę weksla.
 • reminent – pierwszy wierzyciel weksla, na rzecz którego ma dokonana zapłata, o której mowa na wekslu.

RODZAJE WEKSLÓW:

Podstawowe rodzaje weksla (ze względu na osobę zobowiązaną do zapłaty weksla):

 • weksel własny (sola) – do zapłaty sumy wekslowej zobowiązany jest wystawca weksla,
 • weksel trasowany – do zapłaty sumy wekslowej zobowiązany jest trasat, czyli osoba, na którą weksel został wystawiony.

Rodzaje weksla (ze względu na wierzyciela):

 • imienne,
 • na okaziciela.

Weksel in blanco to weksel, w którym brakuje któregoś z elementów, na ogół sumy wekslowej. W przypadku weksli in blanco zazwyczaj zawierana jest również tzw. deklaracja wekslowa, czyli umowa, której zadaniem jest określenie sposobu wypełnienia weksla. Weksle in blanco najczęściej stosowane są w bankowości jako sposób zabezpieczenia kredytu.

Podobne artykuły:
W
 • Wniosek kredytowy

  dokument będący podstawą do ubiegania się o kredyt

  1 min
 • Wynagrodzienie za pracę

  jakie ma być

  1 min
 • Wadium

  to pojęcie oznaczające określoną sumę pieniędzy

  1 min