Bilans

sprawozdanie z sytuacji finansowej
Czas czytania 2 min.

Bilans, znany również jako „sprawozdanie z sytuacji finansowej", ujawnia aktywa, zobowiązania i kapitał własny spółki (wartość netto). Bilans, wraz z rachunkiem zysków i strat oraz rachunkiem przepływów pieniężnych, stanowią kamień węgielny sprawozdań finansowych każdej spółki. Jeśli jesteś udziałowcem firmy, ważne jest, abyś zrozumiał, jak zbudowany jest bilans, jak go analizować i jak go czytać.

Jak działa bilans?

Bilans podzielony jest na dwie części, które na podstawie poniższego równania muszą się wzajemnie równoważyć lub równoważą.

SKŁADNIKI BILANSU: Aktywa = zobowiązania + kapitał własny

Aktywa lub środki wykorzystywane do prowadzenia działalności są równoważone zobowiązaniami finansowymi spółki, wraz z inwestycją kapitałową wniesioną do spółki i zyskami. Aktywa są wykorzystywane przez firmę do prowadzenia działalności, a jej zobowiązania i kapitał to dwa źródła wspierające owe aktywa. Kapitał własny stanowi kwotą początkowo zainwestowaną w spółkę plus wszelkie uzyskane zyski, przez co stanowi źródło finansowania działalności.

Ważne jest, aby pamiętać, że bilans jest obrazem sytuacji finansowej firmy w jednym punkcie czasowym.

Aktywa obrotowe mają żywotność nieprzekraczającą jednego roku, co oznacza, że można je łatwo zamienić na gotówkę. Obejmują środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności i zapasy. Środki pieniężne, najbardziej podstawowe z aktywów obrotowych, obejmują także niezastrzeżone rachunki bankowe i czeki.

Aktywa trwałe

Aktywa trwałe to aktywa, które nie są łatwo przekształcane w środki pieniężne, oczekuje się, że zostaną przekształcone w gotówkę w ciągu roku i / lub mają żywotność większą niż rok. Mogą dotyczyć środków trwałych, takich jak maszyny, komputery, budynki i grunty. Aktywa trwałe mogą również stanowić wartości niematerialne, takie jak wartość firmy, patenty lub prawa autorskie.

Amortyzacja jest obliczana i odejmowana od większości tych aktywów, co stanowi koszt ekonomiczny składnika aktywów w okresie jego użytkowania .

Kapitał własny

Kapitał własny to początkowa kwota pieniędzy zainwestowana w działalność gospodarczą. Jeśli pod koniec roku obrotowego firma zdecyduje się reinwestować swoje dochody netto w spółkę (po opodatkowaniu), zyski zostaną przeniesione z rachunku zysków i strat do bilansu oraz na rachunek kapitału własnego akcjonariusza. To konto reprezentuje całkowitą wartość netto firmy. Aby bilans zgadzał się po obu stronach, suma aktywów po jednej stronie musi być równa sumie pasywów łącznie z kapitałami własnymi z drugiej strony.

Jak interpretować bilans?

Bilans przedstawia stan finansów przedsiębiorstwa w danym momencie. Bilans należy porównać z tymi, które już sporządzono w poprzednich okresach. Z bilansu można uzyskać szereg informacji. Obejmują one m.in. stosunek zadłużenia do kapitału własnego Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych również stanowi bazę, pomocną do oceny kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa.

Podobne artykuły:
B
 • Broker

  podmiot, świadczący usługi

  1 min
 • Bank

  rodzaj instytucji pośrednictwa finansowego

  1 min
 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

  Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., czyli w skrócie BIG InfoMonitor

  1 min
Mariusz z Warszawy otrzymał 1200 zł