Główna > Wiki > U > Umowa o pracę

Umowa o pracę

podstawowa forma nawiązania stosunku pracy
Czas czytania 2 min.

Umowa o pracę - podstawowa forma nawiązania stosunku pracy oraz dwustronna czynność prawna, która wyraża porozumienie, w wyniku którego:

 • pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy,
 • pracodawca zobowiązuje się do wypłaty pracownikowi wynagrodzenia za spełnione świadczenie.  

Umowa o pracę określa strony umowy, zakres praw i obowiązków każdej ze stron, a także wszystkie niezbędne elementy, które opisują dany stosunek pracy.

Umowa o pracę musi zostać zawarta w formie pisemnej. Wszelkie zmiany również muszą zostać potwierdzone pisemnie.

Rodzaje umowy o pracę

Rodzaje umowy o pracę przewidziane w Kodeksie pracy:

 • umowa o pracę na okres próbny – jej celem jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika, a czas jej trwania to maksymalnie 3 miesiące,
 • umowa o pracę na czas określony – charakteryzuje się tym, że po upływnie określonego w umowie terminu, stosunek pracy ulega samoistnemu rozwiązaniu, bez konieczności wypowiadania umowy przez żadną ze stron,
 • umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy – umowa terminowa, która nie może zostać rozwiązania przed zakończeniem wykonywania określonej pracy,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony – charakteryzuje się brakiem terminu rozwiązania stosunku pracy.  

W przypadku dwukrotnego zawarcia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem umowy o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, gdy przerwa między tymi okresami nie przekracza 1 miesiąca, kolejna umowa o pracę na czas określony staje się równoważna w skutkach prawnych z umową o pracę na czas nieokreślony.

Elementy umowy o pracę

Umowa o pracę musi zawierać następujące elementy:

 • rodzaj pracy – określenie oczekiwań pracodawcy od pracownika, a w szczególności wskazanie: stanowiska, zawodu, funkcji i specjalności, które pozwolą na określenie zakresu obowiązków pracownika i stopień jego dyspozycyjności,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę wraz ze wskazaniem składników wynagrodzenia – wynagrodzenie musi odpowiadać rodzajowi pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

W przypadku umowy o pracę, zawartej z pracownikiem, który skierowany jest do pracy na terytorium państwa, które nie należy do Unii Europejskiej, na okres dłuższy niż 1 miesiąc, umowa o pracę musi zawierać dodatkowo:

 • czas wykonywania pracy za granicą,
 • walutę, w jakiej pracownik otrzyma wynagrodzenie za czas pracy za granicą.

Rozwiązanie umowy o pracę

Kodeks Pracy przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę w następujące sposoby:

 • za porozumieniem stron – wymaga zgody obu stron,
 • za wypowiedzeniem – ważność wypowiedzenia jest jednostronna i nie zależy od zgody drugiej strony,
 • bez wypowiedzenia - skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę,
 • po upływnie czasu, na który została zawarta.

Wygaśnięcie umowy o pracę

Kodeks Pracy przewiduje możliwość wygaśnięcia umowy o pracę z następujących przyczyn:

 • śmierć pracownika,
 • śmierć pracodawcy,
 • upływ 3 miesięcy nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania.
Podobne artykuły:
U
 • Upadłość

  procedura, którą wszczyna się w przypadku niewypłacalności dłużnika

  1 min
 • Umowa zlecenie

  umowa cywilnoprawna

  1 min
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

  instytucja zajmująca się wypłatą odszkodowań

  1 min