Główna > Wiki > U > Umowa zlecenie

Umowa zlecenie

umowa cywilnoprawna
Czas czytania 1 min.

Umowa zlecenie – umowa cywilnoprawna, zawierana pomiędzy zleceniodawcą, czyli stroną umowy, która daje zlecenie, a zleceniobiorcą, czyli stroną wykonującą zlecenie. Stanowi powszechną i popularną formę zatrudnienia. Zasady dotyczące zawierania umowy zlecenia i odstępowania od niej regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Stronami umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Umowa zlecenie stanowi bardziej elastyczną formę zatrudnienia w porównaniu do umowy o pracę.

Umowa zlecenie jest umową nazwaną i konsensualną.

Strony umowy zlecenia

Zarówno zleceniodawca, jak i zleceniobiorca są równorzędnymi podmiotami. Wynika z tego, że żadna ze stron umowy nie posiada większego zakresu praw lub obowiązków.

W przypadku umowy zlecenia, zleceniobiorca posiada swobodę w następujących aspektach:

 • ustalanie dni i godzin aktywności,
 • opracowanie systemu pracy,
 • opracowanie sposobu, w jaki będzie wykonywał pracę.

W przypadku umowy zlecenia, zleceniodawca ma obowiązek udostępnić zleceniobiorcy sprzęt, pomieszczenie materiały oraz informacje niezbędne do wykonania zlecenia.

Zawarcie umowy zlecenia i jej treść

W przypadku zawierania umowy zlecenia nie istnieje konieczność zachowania jej szczególnej formy. Często zawiera się ją na skutek oświadczenia woli obu stron lub w sposób dorozumiany, jednak musi mieć ona formę papierową.

Treść umowy zlecenia powinna zawierać następujące informacje:

 • rodzaj i data zawarcia umowy,
 • data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania umowy,
 • strony umowy: imię i nazwisko, numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania, numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej czy numer w rejestrze przedsiębiorców KRS,
 • charakterystyka pracy i (ewentualnie) miejsce jej wykonania,
 • zasady ustalania wynagrodzenia
 • zakres współpracy pomiędzy stronami umowy.

Obowiązki zleceniodawcy i zleceniobiorcy

Do obowiązków zleceniodawcę należy:

 • zapłata zleceniobiorcy za wykonaną pracę (o ile umowa zlecenie ma charakter odpłatny),
 • zapewnienie zleceniobiorcy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • skierowanie zleceniobiorcy na szkolenie BHP i/lub badania profilaktyczne, jeśli wymagają tego rodzaj pracy i warunki jej wykonywania,
 • zwrot wydatków poniesionych przez zleceniobiorcę w związku z należytym wykonaniem zlecenia (jeśli zostało to przewidziane w umowie).

Do obowiązków zleceniobiorcy należy:

 • wykonanie z należytą starannością oraz zgodnie ze wskazówkami zleceniodawcy, czynności o których mowa w umowie,
 • dostosowanie się do wskazówek zleceniodawcy,
 • przestrzeganie zasad BHP i uczestnictwo w szkoleniach, które wymaga charakter wykonywanej pracy,
 • dostarczanie zleceniodawcy niezbędnych informacji dotyczących realizacji zlecenia,
 • niezwłoczne poinformowania zleceniodawcy o konieczności powierzenia wykonania zlecenia osobie trzeciej.
Podobne artykuły:
U
 • Upadłość

  procedura, którą wszczyna się w przypadku niewypłacalności dłużnika

  1 min
 • Umowa o pracę

  podstawowa forma nawiązania stosunku pracy

  2 min
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

  instytucja zajmująca się wypłatą odszkodowań

  1 min