Główna > Wiki > U > Upadłość

Upadłość

procedura, którą wszczyna się w przypadku niewypłacalności dłużnika
Czas czytania 1 min.

Upadłość – procedura, którą wszczyna się w przypadku niewypłacalności dłużnika. Ma ona na celu ułatwienie wierzycielom i ich dłużnikom sytuacji, w której ci drudzy nie są w stanie lub nie chcą spłacić długów.

Upadłość polega przede wszystkim na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli dłużnika. Jest to tzw. egzekucja generalna. W wyniku przeprowadzonej procedury upadłości przedsiębiorstwa dłużnika np. w drodze układu, możliwa jest jego restrukturyzacja, a w niektórych porządkach prawnych, nawet zwolnienie dłużnika z reszty długów.

Szczegółowe zapisy dotyczące procedury upadłości mają swoje uregulowanie w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku (Prawo upadłościowe i naprawcze – Dz.U. Nr 60, poz. 353 z późn. zm).  

CELE UPADŁOŚCI

Procedurę upadłości uruchamia się przede wszystkim, aby:

 • równomiernie zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak największym stopniu,
 • zachować dotychczasowe przedsiębiorstwo dłużnika, o ile jest to możliwe.

KTO MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚĆ

Upadłość może zostać ogłoszona przez każdego przedsiębiorcę, spółkę z o.o., spółkę akcyjną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, wspólników spółek partnerskich, osoby fizyczne, które ponoszą odpowiedzialność finansową za zobowiązania danej spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń (wspólnicy osobowych spółek handlowych).

KTO NIE MOŻE OGŁOSIĆ UPADŁOŚCI

Upadłość nie może zostać ogłoszona przez:

 • Skarb Państwa,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej,
 • instytucje i osoby prawne utworzone w drodze ustawy oraz utworzonych w wykonaniu obowiązku nałożonego ustawą,
 • osoby fizyczne prowadzących gospodarstwo rolne,
 • uczelnie.

KIEDY OGŁASZANA JEST UPADŁOŚĆ

Upadłość może zostać ogłoszona w następujących przypadkach:

 • dłużnik jest niewypłacalny (nie wywiązuje się ze swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych),
 • dłużnik, który jest osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, jest niewypłacalny, a zarazem jego zobowiązania są większe niż majątek firmy. W takim przypadku do ogłoszenia upadłości dochodzi nawet, jeśli dłużnik na bieżąco wykonuje zobowiązania.
Podobne artykuły:
U
 • Umowa zlecenie

  umowa cywilnoprawna

  1 min
 • Umowa o pracę

  podstawowa forma nawiązania stosunku pracy

  2 min
 • Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

  instytucja zajmująca się wypłatą odszkodowań

  1 min