Główna > Wiki > W > Wynik finansowy

Wynik finansowy

różnica pomiędzy przychodami
Czas czytania 1 min.

Wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania obliczona dla określonego przedsiębiorstwa (podmiotu rachunkowości) w wybranym okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy jest nazywany zyskiem, zaś ujemny stratą. Wynik finansowy. Podzielony przez wartość przychodu, aktywów lub zaangażowanego kapitału jest nazywany rentownością.

Wynik finansowy firmy składa się z:

 • Rachunku zysków i strat (RZiS),
 • Podatku dochodowego brutto,
 • Dywidendy ( spółki zarejestrowane w KRS).

Poziomy wyniku finansowego w RZiS:

 • wynik finansowy ze sprzedaż,
 • wynik finansowy z działalności operacyjnej,
 • wynik finansowy w kwocie netto.
 • wynik finansowy w kwocie brutto,
 • rachunku ZiS,

Czym jest wynik finansowy:

 • informuje w sposób syntetyczny o finansowym rezultacie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 • jest efektem decyzji ekonomicznych podejmowanych we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko przez przedsiębiorstwo,
 • służy jako baza przy podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie bieżącego gospodarowania,
 • jest powszechnie uznanym i stosowanym miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa,
 • podlega weryfikacji sprawdzającej rzetelność i prawdziwość dokonanych ustaleń liczbowych
 • pokazuje w jakiej sumarycznej wysokości kształtowały się przychody i koszty w minionym okresie
 • pokazuje jakie wyniki zostały osiągnięte podczas normalnej działalności gospodarczej, a jakie w wyniku operacji nadzwyczajnych,
 • (zysk) jest składnikiem formuł służących do obliczania efektywności gospodarowania,
 • jest wielkością ustalaną w rachunku zysków i strat,
 • informuje o realizacji bezpośredniego celu działalności przedsiębiorstwa tzn. o ilości i jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, o tym czy istnieje odpowiednie zapotrzebowanie na wyroby i usługi oraz czy znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa środki produkcji są wykorzystywane racjonalnie i efektywnie,
 • (zysk) jest głównym źródłem finansowania rozwoju i modernizacji przedsiębiorstwa,
 • (zysk) jest źródłem tworzenia funduszy specjalnych dla przedsiębiorstwa i załogi,
 • (zysk) jest źródłem finansowania zadań ogólnospołecznych (oświata, ochrona zdrowia, ochrona środowiska),
 • (zysk) jest traktowany jako pieniężny odpowiednik wartości wytworzonego i zrealizowanego produktu czystego,
 • (zysk) jest bodźcem materialnego zainteresowania,
 • (zysk) odzwierciedla efekty w sferze produkcji, jak również w sferze obrotu,
 • ma charakter wynikowy.
Podobne artykuły:
W Czas czytania Ilość polubień
Wynik finansowy brutto - czym on jest? 1 min 0 ❤
Wniosek kredytowy - dokument będący podstawą do ubiegania się o kredyt 1 min 0 ❤
Wynagrodzienie za pracę - jakie ma być 1 min 0 ❤