Główna > Wiki > W > Wynik finansowy

Wynik finansowy

różnica pomiędzy przychodami
Czas czytania 1 min.

Wynik finansowy (w rachunkowości również: wynik księgowy, wynik działalności)  to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania obliczona dla określonego przedsiębiorstwa (podmiotu rachunkowości) w wybranym okresie sprawozdawczym. Koncepcja wyniku finansowego została po raz pierwszy został w całości opracowana przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB). Dodatni wynik finansowy jest nazywany zyskiem, zaś ujemny stratą. Wynik finansowy. Podzielony przez wartość przychodu, aktywów lub zaangażowanego kapitału jest nazywany rentownością.

Wynik finansowy stanowi miarę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa i jako taki może być wykorzystywany do prognozowania przyszłych przepływów pieniężnych.

Wynik finansowy to inaczej zysk brutto. Jeśli jest on jednak pomniejszony o podatek dochodowy, to mamy do czynienia z zyskiem netto, wynikiem finansowym netto lub zyskiem do podziału dla właścicieli kapitału.

Wynik finansowy firmy składa się z:

 • Rachunku zysków i strat (RZiS),
 • Podatku dochodowego brutto,
 • Dywidendy ( spółki zarejestrowane w KRS).

Poziomy wyniku finansowego w RZiS:

 • wynik finansowy ze sprzedaż,
 • wynik finansowy z działalności operacyjnej,
 • wynik finansowy w kwocie netto.
 • wynik finansowy w kwocie brutto,
 • rachunku ZiS,

Czym jest wynik finansowy:

 • informuje w sposób syntetyczny o finansowym rezultacie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa,
 • jest efektem decyzji ekonomicznych podejmowanych we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko przez przedsiębiorstwo,
 • służy jako baza przy podejmowaniu optymalnych decyzji w zakresie bieżącego gospodarowania,
 • jest powszechnie uznanym i stosowanym miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa,
 • podlega weryfikacji sprawdzającej rzetelność i prawdziwość dokonanych ustaleń liczbowych
 • pokazuje w jakiej sumarycznej wysokości kształtowały się przychody i koszty w minionym okresie
 • pokazuje jakie wyniki zostały osiągnięte podczas normalnej działalności gospodarczej, a jakie w wyniku operacji nadzwyczajnych,
 • (zysk) jest składnikiem formuł służących do obliczania efektywności gospodarowania,
 • jest wielkością ustalaną w rachunku zysków i strat,
 • informuje o realizacji bezpośredniego celu działalności przedsiębiorstwa tzn. o ilości i jakości produkowanych wyrobów i świadczonych usług, o tym czy istnieje odpowiednie zapotrzebowanie na wyroby i usługi oraz czy znajdujące się w dyspozycji przedsiębiorstwa środki produkcji są wykorzystywane racjonalnie i efektywnie,
 • (zysk) jest głównym źródłem finansowania rozwoju i modernizacji przedsiębiorstwa,
 • (zysk) jest źródłem tworzenia funduszy specjalnych dla przedsiębiorstwa i załogi,
 • (zysk) jest źródłem finansowania zadań ogólnospołecznych (oświata, ochrona zdrowia, ochrona środowiska),
 • (zysk) jest traktowany jako pieniężny odpowiednik wartości wytworzonego i zrealizowanego produktu czystego,
 • (zysk) jest bodźcem materialnego zainteresowania,
 • (zysk) odzwierciedla efekty w sferze produkcji, jak również w sferze obrotu,
 • ma charakter wynikowy.

Metody ustalania

Istnieją dwa sposoby ustalania wyniku finansowego: wariant porównawczy i wariant kalkulacyjny. Różnią się one od siebie kwestią obliczania wyniku ze sprzedaży.

Podobne artykuły:
W
 • Wynagrodzienie za pracę

  jakie ma być

  1 min
 • Weksel

  papier wartościowy

  1 min
 • Wadium

  to pojęcie oznaczające określoną sumę pieniędzy

  1 min