Główna > Wiki > K > Kredyt denominowany

Kredyt denominowany

kredyt w walucie innej niż waluta kraju
Czas czytania 1 min.

Kredyt denominowany - kredyt w walucie innej niż waluta kraju, w której został on uzyskany. Również jego spłata następuje w innej walucie niż waluta państwa, w którym kredytobiorca jest rezydentem. 

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w walucie obcej oparte jest na stopie procentowej obowiązującej w obcej walucie, a nie na stopach procentowych, opartych na kursie waluty krajowej danego pożyczkobiorcy. W związku z tym, kredyt w obcej walucie należy rozpatrywać wyłącznie wtedy, gdy stopa procentowa jest tam znacznie niższa niż ta, którą kredytobiorca może uzyskać na zobowiązaniu zaciągniętym w jego walucie krajowej.

Kredyt denominowany a ryzyko

Z kredytem denominowanym wiąże się większe ryzyko wzrostu wartości zadłużenia niż w przypadku kredytów zaciąganych w walucie kraju, w którym zostaje on uzyskany. Oznacza to, że w wyniku niekorzystanych ruchów na rynkach walutowych kwota, jaką należy zwrócić, znacznie rośnie w stosunku do kwoty, jaka została pierwotnie pożyczona kredytobiorcy. 

Zaciągając kredyt denominowany należy zwrócić uwagę na kwestię cyklicznych zmian kursów walut. Zmiany wartości krajowej waluty w stosunku do waluty, w której uzyskano kredyt prowadzą do powstania różnic kursowych w ogólnej sumie kredytu. W zależności od zmian stosunku kursu waluty kredytu do waluty krajowej, kwota kredytu może zmniejszyć się lub zwiększyć. W pierwszym przypadku prowadzi to do oszczędności kapitałowej kredytobiorcy, a w drugim do starty kapitałowej.

Transformacja walutowa

Jeżeli wartość kredytu jest duża, możliwe jest zmniejszenie lub ograniczenie ryzyka związanego z ekspozycją walutową poprzez jej zabezpieczenie. Kredytobiorca może zezwolić na zarządzanie pożyczką w jego imieniu (za pośrednictwem ograniczonego pełnomocnictwa), w którym pośrednik zamieni dług kredytobiorcy zaciągnięty w obcej walucie, w momencie zmiany jego wartości, w stosunku do waluty bazowej. Skuteczny działanie przenosi wówczas zadłużenie kredytobiorcy na walutę, której wartość spada, w stosunku do waluty bazowej. Następnie można dany kredyt zamienić z powrotem na walutę podstawową (lub inną walutę osłabiającą się) po lepszym kursie wymiany, tym samym zmniejszając wartość pożyczki. Kolejną zaletą tego działania jest to swobodny wybór waluty o niższej stopie procentowej niż waluta bazowa, co oznacza, ze kredytobiorca może w ten sposób uzyskać znaczne oszczędności odsetkowe.

 

Podobne artykuły:
K Czas czytania Ilość polubień
Kredyt konsumpcyjny - rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym 1 min 0 ❤
Karta debetowa - instrument płatniczy 1 min 0 ❤
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 1 min 0 ❤