Główna > Wiki > K > Kredyt denominowany

Kredyt denominowany

kredyt w walucie innej niż waluta kraju
Czas czytania 2 min.

Kredyt denominowany – to kredyt walutowy, przyznany w walucie innej niż waluta kraju, w którym został on uzyskany. Jego spłata również odbywa się w walucie, w której został on przyznany, a nie w walucie państwa, którego kredytobiorca jest rezydentem. W ramach kredytu denominowanego, jego kwota zostaje przeliczona na obcą walutę z chwilą przygotowania umowy kredytowej na podstawie kursu obowiązującego tego dnia w danym banku. 

Charakterystyczne dla kredytów denominowanych jest to, że kredytobiorca dokładnie zna wysokość swojego zadłużenia w obcej walucie, ale nie zna jego wysokości w walucie kraju, w którym dany kredyt uzyskał. W rezultacie kredytobiorca nie wie, jaka kwota zostanie przelana na jego konto przez bank.

Obecnie w Polsce niemalże nie ma możliwości, aby uzyskać kredyt w innej walucie niż złotówki.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w walucie obcej oparte jest na stopie procentowej obowiązującej w obcej walucie, a nie na stopach procentowych, opartych na kursie waluty krajowej danego pożyczkobiorcy. W związku z tym, kredyt w obcej walucie należy rozpatrywać wyłącznie wtedy, gdy stopa procentowa jest tam znacznie niższa niż ta, którą kredytobiorca może uzyskać na zobowiązaniu zaciągniętym w jego walucie krajowej.

Kredyt denominowany a ryzyko

Z kredytem denominowanym wiąże się większe ryzyko wzrostu wartości zadłużenia niż w przypadku kredytów zaciąganych w walucie kraju, w którym zostaje on uzyskany. Oznacza to, że w wyniku niekorzystanych ruchów na rynkach walutowych kwota, jaką należy zwrócić, znacznie rośnie w stosunku do kwoty, jaka została pierwotnie pożyczona kredytobiorcy. 

Zaciągając kredyt denominowany należy zwrócić uwagę na kwestię cyklicznych zmian kursów walut. Zmiany wartości krajowej waluty w stosunku do waluty, w której uzyskano kredyt prowadzą do powstania różnic kursowych w ogólnej sumie kredytu. W zależności od zmian stosunku kursu waluty kredytu do waluty krajowej, kwota kredytu może zmniejszyć się lub zwiększyć. W pierwszym przypadku prowadzi to do oszczędności kapitałowej kredytobiorcy, a w drugim do starty kapitałowej.

Transformacja walutowa

Jeżeli wartość kredytu jest duża, możliwe jest zmniejszenie lub ograniczenie ryzyka związanego z ekspozycją walutową poprzez jej zabezpieczenie. Kredytobiorca może zezwolić na zarządzanie pożyczką w jego imieniu (za pośrednictwem ograniczonego pełnomocnictwa), w którym pośrednik zamieni dług kredytobiorcy zaciągnięty w obcej walucie, w momencie zmiany jego wartości, w stosunku do waluty bazowej. Skuteczny działanie przenosi wówczas zadłużenie kredytobiorcy na walutę, której wartość spada, w stosunku do waluty bazowej. Następnie można dany kredyt zamienić z powrotem na walutę podstawową (lub inną walutę osłabiającą się) po lepszym kursie wymiany, tym samym zmniejszając wartość szybkiej pożyczki. Kolejną zaletą tego działania jest to swobodny wybór waluty o niższej stopie procentowej niż waluta bazowa, co oznacza, że kredytobiorca może w ten sposób uzyskać znaczne oszczędności odsetkowe.

Kredyt indeksowany

Przeciwieństwem kredytu denominowanego jest kredyt indeksowany. Polega on na tym, że kredytobiorca zna dokładnie kwotę kredytu wyrażoną w złotówkach, która przeliczana jest na walutę obcą w chwili wypłaty kredytu. Jeśli w okresie pomiędzy zawarciem umowy kredytowej a jego wypłatą dojdzie do umocnienia się złotówki w stosunki do waluty kredytowej, to wówczas dojdzie do zwiększenia się zadłużenia w walucie obcej. 

Podobne artykuły:
K
 • Kredyt konsumpcyjny

  rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym

  1 min
 • Karta debetowa

  instrument płatniczy

  1 min
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  1 min