Główna > Wiki > K > Kredyt denominowany

Kredyt denominowany

kredyt w walucie innej niż waluta kraju
Czas czytania 1 min.

Kredyt w walucie obcej to zobowiązanie, które podlega spłacie w walucie innej niż waluta kraju, w którego kredytobiorca jest rezydentem. Kredyty hipoteczne w obcych walutach mogą być wykorzystywane do finansowania, zarówno osobistych kredytów hipotecznych, jak i hipotek korporacyjnych.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu hipotecznego w walucie obcej oparte jest na stopie procentowej obowiązującej w obcej walucie, a nie na stopach procentowych, opartych na kursie waluty krajowej danego pożyczkobiorcy. W związku z tym, kredyt w obcej walucie należy rozpatrywać wyłącznie wtedy, gdy stopa procentowa jest tam znacznie niższa niż ta, którą kredytobiorca może uzyskać na zobowiązaniu zaciągniętym w jego walucie krajowej.

Kredytobiorcy powinni pamiętać, że mając obowiązek spłaty kredytu hipotecznego w obcej walucie, muszą mieć na uwadze, że kursy walut ulegają cyklicznym zmianom. Oznacza to, że gdy krajowa waluta kredytobiorcy ulega wzmocnieniu, w stosunku do wartości obcej waluty, w której denominowany był dany kredyt hipoteczny, wówczas też powstają różnice kursowe w ogólnej sumie kredytu hipotecznego. Może on wówczas wynosić znacznie mniej, niż taki sam kredyt, ale zaciągnięty w walucie krajowej. Dlatego też, w efekcie kredytobiorca dokonuje oszczędności kapitałowej, I odwrotnie, jeśli kurs walutowy kredytu zaciągniętego w walucie krajowej uległby osłabieniu, w stosunku do waluty, w której denominowany jest dany kredyt hipoteczny, wówczas koszt kredytu hipotecznego kosztowałby pożyczkobiorcę dużo więcej niż ten, w jego walucie krajowej. W tym wypadku kredytobiorca uzyskuje stratę kapitałową.

Transformacja walutowa

Jeżeli wartość kredytu jest duża, możliwe jest zmniejszenie lub ograniczenie ryzyka związanego z ekspozycją walutową poprzez jej zabezpieczenie. Kredytobiorca może zezwolić na zarządzanie pożyczką w jego imieniu (za pośrednictwem ograniczonego pełnomocnictwa), w którym pośrednik zamieni dług kredytobiorcy zaciągnięty w obcej walucie, w momencie zmiany jego wartości, w stosunku do waluty bazowej. Skuteczny działanie przenosi wówczas zadłużenie kredytobiorcy na walutę, której wartość spada, w stosunku do waluty bazowej. Następnie można dany kredyt zamienić z powrotem na walutę podstawową (lub inną walutę osłabiającą się) po lepszym kursie wymiany, tym samym zmniejszając wartość pożyczki. Kolejną zaletą tego działania jest to swobodny wybór waluty o niższej stopie procentowej niż waluta bazowa, co oznacza, ze kredytobiorca może w ten sposób uzyskać znaczne oszczędności odsetkowe.

Ryzyko

Istnieje ryzyko związane z tego rodzaju kredytami hipotecznymi, zaś kredytobiorca musi być przygotowany na akceptację (często ograniczonego) wzrostu wartości swojego zadłużenia w przypadku wystąpienia niekorzystnych ruchów na rynkach walutowych.

Podobne artykuły:
K Czas czytania Ilość polubień
Kapitalizacja odsetek - częstotliwość z jaką do kwoty głównej na lokacie dodawane są odsetki 1 min 0 ❤
Kredyt inwestycyjny - rodzaj kredytu bankowego 1 min 0 ❤
Kredyt konsumpcyjny - rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym 1 min 0 ❤