OFE

Otwarty fundusz emerytalny
Czas czytania 1 min.

Otwarty fundusz emerytalny (OFE) – jedna z form gromadzenia środków finansowych przez osoby indywidualne, która stanowi II filar polskiego systemu emerytalnego. OFE istnieją od 1999 roku, kiedy to w Polsce została przeprowadzona reforma systemu emerytalnego. Uczestnictwo w OFE jest obowiązkowe dla osób urodzonych po 1968 roku, przy czym istnieje dowolność wyboru danego OFE w przewidzianym do tego terminie. Celem OFE jest uzyskanie odpowiedniego dochodu w wieku emerytalnym.

Otwarte fundusze emerytalne stanowią odrębną jednostkę organizacyjną, która posiada osobowość prawną oraz dysponuje własną masą majątkową. OFE są zarządzane i reprezentowane przez powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE), przy czym jedno PTE może zarządzać tylko jednym OFE. Działalność OFE polega na gromadzeniu oraz lokowaniu środków pieniężnych w celu ich wypłaty członkom funduszu, gdy osiągną oni wiek emerytalny. Główne zadanie OFE polega na przynoszeniu jak największych zysków z podejmowanych inwestycji, które przynoszą korzyści uczestnikom funduszu oraz akcjonariuszom PTE.

Działalność na rzecz OFE może być prowadzona przez:

 • banki komercyjne,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • biura maklerskie,
 • brokerów i agentów ubezpieczeniowych,
 • Pocztę Polską,
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe.

Członkiem OFE staje się osoba, która podpisała umowę z OFE lub, na której nazwisko otwarto rachunek w OFE. Jedna osoba może przynależeć tylko do jednego OFE. Członek danego OFE posiada jednostki uczestnictwa, dzięki którym ma przysługuje mu prawo do części majątku funduszu.

Podobne artykuły:
O
 • Obligacje skarbowe

  papiery wartościowe emitowane przez rząd

  1 min
 • Obligacja korporacyjna

  dłużny papier wartościowy

  1 min
 • Overdraft

  rodzaj kredytu firmowego

  1 min