Dotacja

bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym
Czas czytania 1 min.

Dotacja (ang. grant) - bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym, przekazana biorcy przez jednostkę kontraktującą, taką jak rząd czy Unia Europejska w celu realizacji konkretnego działania. Celem dotacji jest sfinansowanie części budżetu projektu.

Działanie objęte dotacją musi być ściśle określone w umowie bądź w prawie. Przeznaczenie środków w ramach dotacji na inny cel niż ten przewidziany w umowie jest niedozwolone pod rygorem prawa.

RODZAJE DOTACJI:

Dotacje mogą występować w następujących formach:

 • dotacje celowe – przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego przez rząd,
 • dotacje dla funduszy celowych, takich jak Fundusz Pracy, Fundusz Alimentacyjny, PFRON, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
 • dotacje dla szkół wyższych,
 • dotacje unijne.

Dotacje udzielane z budżetu państwa stanowią formę pomocy publicznej, której celem jest finansowanie lub współfinansowanie inwestycji:

 • państwowych zakładów budżetowych,
 • państwowych jednostek organizacyjnych,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • związanych z badaniami naukowymi lub pracami badawczo-rozwojowymi.

Dotacje celowe dla samorządu terytorialnego udzielane są w celu finansowania m.in:

 • zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,
 • usuwania bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków klęsk żywiołowych,
 • zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, takich jak np. pomoc społeczna, wypłata dodatków mieszkaniowych,
 • zadań z zakresu kultury objętych mecenatem państwa.

Dotacje celowe z budżetu państwa udzielane są również przedsiębiorcom, jeśli dana inwestycja ma szczególne znaczenie dla gospodarki.

Dotacje unijne przeznaczone są do szerokiego grona odbiorców, w tym m.in. jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, ośrodków badawczych, czy uczelni wyższych.

Podobne artykuły:
D
 • Dewaluacja

  osłabienie kursu narodowej waluty

  1 min
 • Depozyt zabezpieczający

  rodzaj depozytu powszechnego

  1 min
 • Dom maklerski

  przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską

  1 min