Główna > Wiki > D > Dom maklerski

Dom maklerski

przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską
Czas czytania 1 min.

Dom maklerski, biuro maklerskie – przedsiębiorstwo prowadzące działalność maklerską, polegającą na m.in. na oferowaniu papierów wartościowych na giełdzie, przeprowadzaniu transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych na zlecenie inwestorów, doradztwu inwestycyjnym, zarządzaniu portfelem papierów wartościowych na zlecenie inwestora, pośredniczeniu w obrocie papierami wartościowymi na rynkach zagranicznych oraz na prowadzeniu rachunków inwestycyjnych.

Dom maklerski to instytucja zaufania społecznego, co oznacza, że podlega ścisłemu nadzorowi ze strony administracji państwowej, która reprezentowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. KNF udziela również zezwolenia w postaci licencji, które niezbędne jest do prowadzenia działalności maklerskiej.

Dom maklerski najczęściej bywa finansowo powiązany z bankiem.

FORMY DZIAŁANIA DOMÓW MAKLERSKICH:

Dom maklerski może działać w formie:

 • spółki akcyjnej,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki partnerskiej,
 • spółki jawnej,
 • spółki komandytowo-akcyjnej,
 • spółki komandytowej.

RODZAJE GRUP INSTYTUCJI MAKLERSKICH

Wyróżnia się dwie grupy podmiotów maklerskich. Są to:

 • uczestnicy krajowi – grupa, do której należą banki prowadzące działalność maklerską oraz domy maklerskie w ścisłym znaczeniu tego słowa,
 • uczestnicy zagraniczni – świadczą swoje usługi na terenie Polski na podstawie licencji wydanej przez państwo, w którym zagraniczny podmiot inwestycyjny został założony, a przy tym posiada centralę lub siedzibę w państwie członkowskim, które poprzez uzyskanie licencji ma prawo do zapewniania usług maklerskich na terenie Polski bez obowiązku posiadania zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W takim przypadku źródło interpretacji prawnej stanowi siedziba centrali lub lokalizacja siedziby firmy.
Podobne artykuły:
D
 • Dewaluacja

  osłabienie kursu narodowej waluty

  1 min
 • Depozyt zabezpieczający

  rodzaj depozytu powszechnego

  1 min
 • Dotacja

  bezpośrednia płatność o charakterze niekomercyjnym

  1 min