Odsetki

koszt uzyskania środków finansujących
Czas czytania 1 min.

Odsetki, w terminologii bankowej, traktujemy, jako koszt, który naliczany jest z tytułu użycia i wykorzystania pożyczonego kapitału finansowego danemu odbiorcy. Ustandaryzowaną miarą takiegoż kosztu, przeliczając go na jednostkę kapitału oraz 365 dniowy okres użytkowania, jest stopa procentowa. Banki traktują odsetki, jako koszt uzyskania środków finansujących swą działalność bieżącą (zazwyczaj w formie depozytów czy wyemitowanych papierów dłużnych) bądź też jako wielookresowego przychodu, który jest pochodną kapitałów uzyskiwanych przez bank, zazwyczaj dzięki udzielonym pożyczkom i kredytom. Różnica wynikająca z przychodów odsetkowych osiąganych przez bank a kosztów odsetkowych przez nich płaconych to wynik odsetkowy netto, który ma odniesienie do aktywów odsetkowych. Z angielskiego zwie się to  interest margin, czyli marża odsetkowa netto.

Wysokość odsetek

Wielkość odsetek uzależniona jest od stopy procentowej, wielkości kapitału oraz horyzontu czasowego, na jaki dane zobowiązanie jest udostępnione. W poczet powyższego wliczamy także sposób wyznaczania danych odsetek. W praktyce niebagatelne znaczenie ma także przyjęty kalendarz naliczania odsetek, który precyzuje takie aspekty jak: liczbę dni w danym roku kalendarzowym, która została użyta do wykonanych obliczeń. Zgodnie z artykułem 52 ustawy bankowej liczba dni w roku kalendarzowym dla odsetek liczonych, od środków na rachunkach bankowych, wynosi 365 dni, jednakże wartość ta może ulec zmianie, zgodnie z treścią zawartej umowy pomiędzy bankiem a danym Klientem. W polskim prawie bankowym nie istnieje żadna metoda wyznaczania odsetek, dlatego też powyższa kwestia podlega bezpośredniej regulacji na kartach umowy zawartej pomiędzy bankiem a danym klientem.

Sposoby wyznaczania odsetek

Sposobami na wyznaczanie odsetek jest:

 • Naliczanie od kapitału proporcjonalnie do horyzontu czasowego oprocentowania, pobierane po ich naliczeniu (od dołu) – odsetki proste,
 • Naliczanie po określonym okresie naliczone odsetki dolicza się do kapitału, po kolejnym okresie odsetki obliczane są od ich łącznej kwoty - odsetki składane,
 • Naliczanie ciągłe, mające zastosowanie np. przy wycenie instrumentów pochodnych (opcji, kontraktów futures itp.) – odsetki ciągłe,
 • Naliczanie, w taki sposób, że odsetki obliczane są i pobierane z góry - dyskonto.
Podobne artykuły:
O
 • Obligacja korporacyjna

  dłużny papier wartościowy

  1 min
 • Overdraft

  rodzaj kredytu firmowego

  1 min
 • OFE

  Otwarty fundusz emerytalny

  1 min