Główna > Wiki > J > Joint-Venture

Joint-Venture

podmiot gospodarczy
Czas czytania 1 min.

Joint-Venture - to podmiot gospodarczy powołany w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia (określonego zadania lub poprowadzenia określonej działalności gospodarczej) przez co najmniej dwa podmioty gospodarcze. Jest rodzajem kooperacji o kapitałowym charakterze. Koszty, zyski oraz straty związane z działalnością joint venture są dzielone pomiędzy wspólników spółki joint venture. Również kapitał joint venture pochodzi ze spółek, które go powołały. Joint venture często ma charakter międzynarodowy, co pozwala na wejście na nowe rynki zbytu i umożliwia pozyskanie nowych technologii.

Cele joint venture

Spółki typu joint venture powoływane są w następujących celach:

  • dywersyfikacja ryzyka, jakie związane jest z prowadzeniem danej działalności, a co za tym idzie, jego minimalizacja,
  • dostęp do nowych rynków, doświadczeń, technologii, know-how, itd.,
  • uzyskanie wyższej skuteczności podejmowanych działań, dzięki współpracy kilku podmiotów (efekt synergii),
  • uzyskanie wyższych wolumenów produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu niezmiennego poziomu kosztów stałych (wykorzystanie ekonomii skali).

Formy joint venture

Możemy wyróżnić następujące formy spółek joint venture:

  • narodowe – podmioty gospodarcze tworzące joint venture pochodzą z tego samego kraju,
  • zagraniczne – podmioty gospodarcze tworzące joint venture pochodzą z różnych krajów, ale bez udziału przedsiębiorstwa w kraju przyjmującym,
  • międzynarodowe – podmioty gospodarcze tworzące joint venture pochodzą z różnych krajów wraz z przedsiębiorstwem w kraju przyjmującym,
  • mieszane – podmioty gospodarcze tworzące joint venture współpracują z rządem kraju przyjmującego.