Główna > Wiki > F > Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna

co to takiego?
Czas czytania 1 min.

Franszyza redukcyjna (inaczej bezwzględna lub bezwarunkowa) – dowolnie uzgodniona kwota, która potrącana jest przez ubezpieczyciela z każdego odszkodowania. W przypadku gdy wartość powstałej szkody nie przekroczy tej kwoty, odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Wysokość franszyzy zapisana jest w umowie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna (jak również udział własny) zawsze prowadzą do zmniejszenia kwoty ostatecznego odszkodowania, które zostaje wypłacone ubezpieczonemu w wyniku powstałej szkody. Z tego względu osoby wykupujące ubezpieczenie powinny unikać umów z nadmierną liczbą franszyz czy udziałów własnych.

Przykład:

Franszyza redukcyjna wynosi 200 zł, a wysokość szkody 1.000 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w wysokości 800 zł. (http://rkb.pl/faq/co-jest-franszyza-redukcyjna-i-franszyza-integralna/).

Franszyza redukcyjna wynosi 200 zł, a wysokość szkody 150 zł. W takim przypadku ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania(http://rkb.pl/faq/co-jest-franszyza-redukcyjna-i-franszyza-integralna/).

Mechanizm franszyzy redukcyjnej jest bardzo podobny do udziałów własnych, jednakże wysokość franszyzy określa się w walucie, a wysokość udziału własnego w stawkach procentowych (http://rkb.pl/faq/co-jest-franszyza-redukcyjna-i-franszyza-integralna/).

Franszyza redukcyjna a udział własny

Wysokość franszyzy redukcyjnej wyraża się kwotowo. W ten sposób franszyza redukcyjna określa wartość pieniężną, o którą pomniejszone zostanie ewentualne odszkodowanie. Z kolei udział własny wyrażany jest w stawce procentowej (np. 10%) i odnosi się do procentowego udziału osoby ubezpieczonej w szkodzie.  

Z tego względu pojęcia franszyza redukcyjna i udział własny często stosowane są zamiennie i traktuje się je jako terminy tożsame.

 

Podobne artykuły:
F
 • Futures

  rodzaj kontraktu terminowego

  1 min
 • Filia

  wyodrębniony człon danej organizacji

  1 min
 • Fifo

  Metoda wyceny zapasów

  2 min