Główna > Wiki > E > Ekonomia

Ekonomia

nauka społeczna zajmująca się gospodarowaniem
Czas czytania 1 min.

Ekonomia - nauka społeczna zajmująca się gospodarowaniem w warunkach ograniczonych zasobów. Jest to dziedzina wiedzy, która analizuje zachodzące procesy gospodarcze.

Ekonomia polega na zbieraniu danych oraz formułowaniu hipotez i ich weryfikacji. Na tej podstawie może ona ustalić, w jaki sposób funkcjonuje gospodarka.

Geneza pojęcia ekonomia

Pojęcie ekonomia zostało po raz pierwszy użyte przez Ksenofonta, myśliciela i historyka, żyjącego na przełomie V i IV wieku p.n.e. Ksenofont stosował to określenie w znaczeniu nauki o gospodarstwie, zrządzaniu majątkiem i domem. Następnie pojęcie to zostało rozwinięte przez Arystotelesa jako nauka o prawach gospodarstwa domowego. Z kolei ekonomia jako system naukowy ma swoje początki w XVIII wieku, do czego przyczynił się A. Smith oraz D. Ricardo.

Zakres zainteresowań ekonomii

Obszar zainteresowań ekonomii jest bardzo obszerny. Obejmuje on m.in. następujące zagadnienia:

  • kwestie dotyczące gospodarstw domowych: wysokość dochodów, potrzeby ludzkie,
  • problemy związane z regulowaniem procesów gospodarczych,
  • kwestie dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, jego struktury oraz uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów,
  • kwestie związane z funkcjonowaniem państwa oraz jego roli w życiu gospodarczym,
  • kwestie związane z szeroko rozumianymi problemami społecznymi, takimi jak np. bezrobocie.

Podział ekonomii

W ramach ekonomii możemy wyróżnić dwa podstawowe działy:

  • mikroekonomia – zajmuje się badaniem poszczególnych elementów, tworzących gospodarkę, czyli gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, gałęzi i sektorów gospodarki. Poza tym mikroekonomia analizuje zachowania i sposoby działania poszczególnych jednostek na rynku (producentów i konsumentów) oraz zajmuje się kwestiami związanymi z równowagą rynkową, czyli popytem, podażą oraz czynnikami, które na nie wpływają.
  • makroekonomia – analizuje gospodarkę jako całość. Zajmuje się kwestiami związanymi z kształtowaniem się PKB, inflacją, bezrobociem itd.

Możemy spotkać się również z mezoekonomią, czyli działem ekonomii, który analizuje zjawiska wynikające ze zmian w gałęziowej, sektorowej i regionalnej strukturze produkcji i zatrudnienia.

Poza tym, ekonomię możemy podzielić także na ekonomię pozytywną (bezstronną i niezależną od przekonań) oraz ekonomię normatywną (oceniającą i kategoryzującą świat, formułowaną w oparciu o osobiste przekonania badacza).

Funkcje ekonomii

Najważniejsze funkcje ekonomii to:

  • funkcja poznawcza,
  • funkcja aplikacyjna.
Podobne artykuły:
E Czas czytania Ilość polubień
Emitent - instytucja dokonująca emisji pieniądza 1 min 0 ❤
Etatyzm - rodzaj polityki społeczno-gospodarczej 1 min 0 ❤
Emerytura - comiesięczne świadczenie pieniężne 1 min 0 ❤