Aport

rodzaj niepieniężnego wkładu
Czas czytania 1 min.

Aport to rodzaj niepieniężnego wkładu jednego ze wspólników w majątek spółki. Wniesienie aportu można zastosować w celu podniesienia kapitału zakładowego spółki.

Aport może występować w kilku postaciach:

 • wartość materialna – nieruchomości (np. budynku) oraz ruchomości (np. maszyny),
 • wartość niematerialna - np. patenty, know-how, znak handlowy itp.

Poza tym wspólnik może wnieść do spółki aport w postaci praw majątkowych, o ile ich przydatność i dostępność dla spółki jest jasno określona.

Podział aportów ze względu na prawa majątkowe

Możemy wyróżnić kilka rodzajów aportów, w zależności od praw majątkowych. Są to:

 • prawa rzeczowe – związane z własnością przedsiębiorstwa, własnością rzeczy ruchomych i nieruchomych oraz z użytkowaniem wieczystym,
 • prawa obligatoryjne – związane z udziałami w spółce (tzw. prawa udziałowe), a także obligacje praz wierzytelności wspólnika,
 • prawa na dobrach niematerialnych – związane z know-how, patentami, prawem chroniącym znaki towarowe i wzory użytkowe, prawem z rejestracji na wzory przemysłowe, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych, a także majątkowe prawa autorskie,
 • prawo do przedsiębiorstwa – w całości lub tylko jego zorganizowanej części.

Zawyżanie i zaniżanie wartości aportu

Zdarza się, że wartość aportu wnoszonego do majątku spółki zostaje zawyżona lub zaniżona.

W przypadku zawyżenia wartości aportu mamy do czynienia z przyjęciem wyższej wartości wkładu niż ona rzeczywiście wynosi. W rezultacie dochodzi do sytuacji, w której kapitał zakładowy nie ma pełnego pokrycia w realnej wartości wkładów. Zarówno wspólnicy spółki, jak i członkowie jej zarządu ponoszą odpowiedzialność za zawyżenie wartości aportu wkładanego przez jednego z nich. Jeśli przeszacowanie aportu jest znaczne, zarówno wspólnik, jak i członkowie zarządu mają obowiązek do solidarnego wyrównania niedoszacowanej części wkładu, o ile zdawali sobie sprawę z zawyżenia wartości aportu i pomimo tego zgłosili spółkę do rejestru. Obowiązek wyrównania brakującej części wkładu jest niezbywalny, nawet jeśli wspólnik lub członek zarządu utraci swój status.

Odwrotną sytuacją jest zaniżenie wartości aportu. W takim przypadku mamy do czynienia z przyjęciem niższej wartości wkładu niż ona realnie wynosi. W rezultacie rzeczywisty majątek spółki jest większy od wyrażonego kapitału zakładowego. W sytuacji zaniżenia wartości wkładu niefinansowego nie dochodzi do żadnych negatywnych konsekwencji ani dla wspólników, ani dla samej spółki. Umowa takiej spółki również zachowuje swoją ważność.

Podobne artykuły:
A
 • Awal

  zabezpieczenie zapłaty weksla

  1 min
 • Arbitraż

  rodzaj transakcje

  2 min
 • Akt notarialny

  Akt notarialny - szczególną formę dokumentu urzędowego

  1 min