KRS

Krajowy Rejestr Sądowy
Czas czytania 1 min.

KRS – inaczej Krajowy Rejestr Sądowy, rodzaj rejestru publicznego, prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości. Dostęp do rejestrów KRS jest jawny.

Dzięki powszechnemu dostępowi do rejestrów KRS mamy szybki i niezawodny wgląd do informacji o statusie prawnym zarejestrowanych podmiotów, najistotniejszych elementach ich sytuacji finansowej oraz sposobach, w jaki są one reprezentowane. Ponadto w rejestrach KRS znajdziemy takie dane, jak:

 • informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
 • informacje o zaległościach wobec ZUS-u,
 • informacje o wierzycielach i wysokości niespłaconych zobowiązań.

Poprzez specjalną wyszukiwarkę mamy dostęp do informacji o podmiotach wpisanych do KRS. Wyszukiwanie danych odbywa się według numeru KRS lub nazwy podmiotu.

Podstawa prawna działalności:

Od dnia  1 stycznia 2001 roku KRS działa na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Funkcje

Krajowy Rejestr Sądowy dostarcza informacji o przedsiębiorcach, którzy podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru. Wypis z KRS uzyskuje się w formie stosownego odpisu czy zaświadczenia. Dostęp do tychże informacji jest jawny i w zasadzie nieograniczony.  Od czerwca 2012 roku istnieje także możliwość elektronicznego poboru odpisów z KRS. Funkcja legalizacyjna KRS polega na dokonywanie kolejnych czynności prawnych, na przykład z nadaniem osobowości prawnej danemu podmiotowi gospodarczemu.

Struktura wewnętrzna KRS: 

KRS stanowi scentralizowaną, informatyczną bazę danych, na którą składają się: 

 • rejestr przedsiębiorców (spółki handlowe ; spółki jawne, komandytowe, z. o.o., akcyjne itp.),
 • rejestr organizacji pożytku publicznego, w tym fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych,  organizacji społecznych oraz związkowych, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestr dłużników niewypłacalnych.

W rejestrze nie widnieją jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG).

Poszczególne elementy księgi KRS dla danego podmiotu gospodarczego:

 • Dział I – dane ogólne o firmie (nazwa, adres, forma wykonywanej działalności, sposób powstania, NIP, REGON, statut lub umowa spółki),
 • Dział II – sposób reprezentacji podmiotu wraz z danymi osób uprawnionych do reprezentacji firmy.
 • Dział III – PKD (Polskie Kody Działalności), roczne sprawozdanie, opinia biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego,
 • Dział IV -  zaległości podatkowe, celne, z tytułu opłacania składek społecznych itp., a także informacje na temat upadłości podmiotu czy prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych.
 • Dział V -  informacja na temat powołania oraz odwołania kuratora.
 • Dział VI - otwarcie oraz finalizacja likwidacji, ustanowieniu nowego zarządu, powołanie komisariusza, dane likwidatorów lub ustanowionych  zarządców itp.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Wpisy do KRS  podlegają obowiązkowi ogłoszenia ich w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Oddziały  

Obecnie działa 27 wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego przy 21 sądach rejonowych.

Oficjalny logotyp:

Oficjalna strona: www.krs.pl

Podobne artykuły:
K
 • Kredyt konsumpcyjny

  rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym

  1 min
 • Karta debetowa

  instrument płatniczy

  1 min
 • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

  1 min