Główna > Wiki > K > KRS

KRS

Krajowy Rejestr Sądowy
Czas czytania 1 min.

KRS – inaczej Krajowy Rejestr Sądowy, rodzaj rejestru publicznego, prowadzony przez wybrane sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości.

Podstawa prawna działalności:

Od dnia  1 stycznia 2001 roku KRS działa na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Funkcje

Krajowy Rejestr Sądowy dostarcza informacji o przedsiębiorcach, którzy podlegają obowiązkowemu wpisowi do rejestru. Wypis z KRS uzyskuje się w formie stosownego odpisu czy zaświadczenia. Dostęp do tychże informacji jest jawny i w zasadzie nieograniczony.  Od czerwca 2012 roku istnieje także możliwość elektronicznego poboru odpisów z KRS. Funkcja legalizacyjna KRS polega na dokonywanie kolejnych czynności prawnych, na przykład z nadaniem osobowości prawnej danemu podmiotowi gospodarczemu.

Struktura wewnętrzna KRS: 

 

  • rejestr przedsiębiorców (spółki handlowe ; spółki jawne, komandytowe, z. o.o., akcyjne itp.),
  • rejestr organizacji pożytku publicznego, w tym fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych,  organizacji społecznych oraz związkowych, publicznych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,
  • rejestr dłużników niewypłacalnych.

 

W rejestrze nie widnieją jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG).

Poszczególne elementy księgi KRS dla danego podmiotu gospodarczego:

  • Dział I – dane ogólne o firmie (nazwa, adres, forma wykonywanej działalności, sposób powstania, NIP, REGON, statut lub umowa spółki),
  • Dział II – sposób reprezentacji podmiotu wraz z danymi osób uprawnionych do reprezentacji firmy.
  • Dział III – PKD (Polskie Kody Działalności), roczne sprawozdanie, opinia biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego,
  • Dział IV -  zaległości podatkowe, celne, z tytułu opłacania składek społecznych itp., a także informacje na temat upadłości podmiotu czy prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych.
  • Dział V -  informacja na temat powołania oraz odwołania kuratora.
  • Dział VI - otwarcie oraz finalizacja likwidacji, ustanowieniu nowego zarządu, powołanie komisariusza, dane likwidatorów lub ustanowionych  zarządców itp.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Wpisy do KRS  podlegają obowiązkowi ogłoszenia ich w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Oddziały  

Obecnie działa 27 wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego przy 21 sądach rejonowych.

Oficjalny logotyp:

Oficjalna strona: www.krs.pl

Podobne artykuły:
K Czas czytania Ilość polubień
Kapitalizacja odsetek - częstotliwość z jaką do kwoty głównej na lokacie dodawane są odsetki 1 min 0 ❤
Kredyt inwestycyjny - rodzaj kredytu bankowego 1 min 0 ❤
Kredyt konsumpcyjny - rodzaj kredytu udzielanego osobom fizycznym 1 min 0 ❤