Akcja

papier wartościowy
Czas czytania 1 min.

Akcja (equity, stock, share) – papier wartościowy, który dokumentuje prawo do współwłasności spółki akcyjnej, która go wyemitowała. Akcje spółek publicznych mają zdematerializowany charakter, czyli nie istnieją fizycznie. Akcja wyraża się w postaci zapisu na dysku twardym komputera Krajowego

Depozytu Papierów Wartościowych.

Pojęcie akcji może odnosić się do:

 • ułamka kapitału akcyjnego, który wynika z podzielenia kapitału akcyjnego przez liczbę akcji,
 • dokumentu, ucieleśniającego ogół praw akcjonariusza, który został wystawiony przez spółkę,
 • ogółu praw służących akcjonariuszowi względem spółki.
 • Inwestor, który posiada przynajmniej jedną akcję danej spółki nazywany jest akcjonariuszem

Akcjonariusz jako współwłaściciel majątku spółki, ma określone prawa:

 • do pobierania nowych akcji,
 • do uczestniczenia w podziale zysku (dywidendy), który spółka wypracowała,
 • do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
 • do majątku spółki, gdy ulega ona likwidacji.

Rodzaje akcji

Wyróżniamy różne rodzaje akcji, w zależności od kryterium podziału.

Podział akcji ze względu na sposób przenoszenia własności:

 • akcje imienne – właścicielem akcji jest osoba wpisana w treści akcji,
 • akcje na okaziciela – właścicielem akcji jest osoba, które je posiada.

Podział ze względu na formę pokrycia:

 • akcje gotówkowe (opłacane częściowo lub całkowicie) – wydawanej po zapłacie (min. 25%),
 • akcje aportowe - wydawane w zamian za wkłady rzeczowe.

Podział ze względu na uprawnienia akcjonariuszy:

 • akcje zwykłe,
 • akcje uprzywilejowane.

Cechy akcji

Akcje posiadają następujące cechy:

 • akcje spółek publicznych mają formę zdematerializowaną, czyli istnieją w postaci elektronicznego zapisu,
 • każda akcja danej spółki ma identyczną wartość,
 • akcje można nabyć na rynku pierwotnym (podczas emisji akcji przez spółkę) lub na rynku wtórnym (na giełdzie, od innych inwestorów),
 • obrót akcjami może odbywać się na giełdzie lub w obrocie pozagiełdowym,
 • wartość akcji na giełdzie jest zmienna i zależy od popytu i podaży na nie.

Prawa akcjonariusza

Akcjonariuszom przysługuje szereg praw związanych z akcjami:

 • akcjonariusz może sprzedać posiadane przez siebie akcje na rynku pierwotnym,
 • akcjonariusz ma prawo do wpływania na decyzje zapadające w spółce, której akcje posiada, przy czym jedna akcja oznacza jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (chyba ze jest to akcja uprzywilejowana – wtedy jedna akcja oznacza dwa głosy),
 • akcjonariuszowi przysługuje prawo do udziału w zysku spółki, jeśli firma podejmie decyzje o wypłaceniu dywidendy.
Podobne artykuły:
A
 • Awal

  zabezpieczenie zapłaty weksla

  1 min
 • Arbitraż

  rodzaj transakcje

  2 min
 • Akt notarialny

  Akt notarialny - szczególną formę dokumentu urzędowego

  1 min