Główna > Finanse > Styl życia > Zasiłek dla bezrobotnych 2019 - ile wynosi i kiedy go można otrzymać?

Zasiłek dla bezrobotnych 2019 - ile wynosi i kiedy go można otrzymać?

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i ile musisz na to pracować?
31.05.2019
348
Czas czytania -
9 min.

Czym jest zasiłek dla bezrobotnych i czy masz prawo ubiegać się o taką formę wsparcia finansowego? Ile pieniędzy otrzymują osoby, które straciły pracę w Polsce oraz jak wygląda sytuacja z zasiłkami dla bezrobotnych w porównaniu do innych krajów. W tym artykule odpowiemy na te pytania.

Czym jest zasiłek z tytułu bezrobocia?

Zasiłek dla bezrobotnych to regularne państwowe świadczenie socjalne dla osób, które zgodnie z prawem są uznawane za bezrobotne. Wypłata zasiłku regulowana jest Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a jego wielkość jest corocznie ustalana przez rząd. W maju 2019 roku rozmiar zasiłku z tytułu bezrobocia wynosił 2250 zł brutto. Warto dodać, że w Polsce takie świadczenie socjalne przysługuje nie tylko Polakom, ale również obcokrajowcom, którzy wcześniej podejmowali pracę na terenie kraju.

Jeśli straciłeś pracę, a pierwsze pieniądze z tytułu bezrobocia uzyskasz dopiero za kilka tygodni, możesz skorzystać z pożyczek dla bezrobotnych – otrzymasz pieniądze na swoje konto bankowe praktycznie natychmiast po złożeniu wniosku. Następnie możesz zlikwidować zadłużenie po otrzymaniu zasiłku.

Weź swoją pożyczkę

Zasiłki dla bezrobotnych w Polsce w porównaniu z innymi krajami

Jak wygląda sytuacja z zasiłkami z tytułu bezrobocia w innych krajach? W poniższej tabeli zebraliśmy informacje o takich świadczeniach, zarówno w krajach bezpośrednio sąsiadujących z Polską, jak również w rozwiniętych ekonomicznie krajach europejskich i światowych. Dodatkowo zamieściliśmy dane dotyczące warunków, na podstawie których osoby mogą ubiegać się o zasiłek z tytułu bezrobocia.

Kraj

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Kwota

Białoruś

Zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 100% minimalnej godziwej pracy jest oferowany tym, którzy zostali zwolnieni z powodu redukcji personelu lub likwidacji przedsiębiorstwa. W wysokości 50% godziwej pracy  - dla osób zwolnionych z pracy z innych powodów prawnych, w tym wygaśnięcia umowy.

12 USD/miesiąc

Stany Zjednoczone

Wielkość zasiłku różni się w różnych stanach. Z reguły zasiłek nie przekracza połowy utraconych zarobków, są również stany, w których istnieją ograniczenia dotyczące maksymalnej kwoty świadczeń.

260 USD/tydzień

Japonia

Dla osób, które chcą uzyskać zasiłek z tytułu bezrobocia konieczne jest zatrudnienie w ostatnim miejscu pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy. W całym okresie zatrudnienia dana osoba powinna być ubezpieczona, ponadto składki musiały być opłacane przez nią w okresie co najmniej 12 miesięcy.

60-80% utraconych zarobków

Korea Południowa

Prawo do otrzymania świadczeń uzyskują tylko te osoby, które zostały zwolnione z poprzedniego miejsca pracy nie z własnej woli, a także płaciły składki na obowiązkowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia.

155 USD/miesiąc

Włochy

Zasiłek wypłacany jest przez okres 2 lat (3 lata - kiedy utracono pracę będąc w wieku powyżej 50 lat).

1119 euro/miesiąc

Wielka Brytania

W kraju istnieją zasiłki dwóch rodzajów. Pierwszy jest wypłacany osobom, które opłaciły wystarczającą kwotę obowiązkowych składek ubezpieczeniowych w ciągu ostatnich 2 lat. Drugi rodzaj zasiłku wypłacany jest osobom, które posiadają nie więcej niż 16 tys. funtów oszczędności na całą rodzinę. Okres wypłaty świadczeń nie przekracza sześciu miesięcy.

50-110 funtów brytyjskich/tydzień

Francja

Aby uzyskać świadczenie dla bezrobotnych, dana osoba powinna w okresie 18 miesięcy poprzedzających utratę pracy opłacać składki ubezpieczeniowe przez co najmniej 4 miesiące, dodatkowo zwolnienie nie powinno nastąpić z inicjatywy pracownika.

Maksymalnie 6161 euro/miesiąc (do 50% straconych zarobków)

Czechy

Aby otrzymywać świadczenie, osoba bezrobotna musi posiadać 12 miesięcy doświadczenia w ciągu ostatnich 3 lat. Osobom, które dwukrotnie straciły pracę bez uzasadnionego powodu w ciągu ostatnich 6 miesięcy, odmawia się płatności.

220 euro/miesiąc

Węgry

Osoba powinna opłacać składki ubezpieczeniowe przez 360 dni przed złożeniem wniosku.

Maksymalnie 442 euro/miesiąc

Austria

Czas trwania płatności zależy od wieku osoby i wysokości składek ubezpieczeniowych przez nią opłaconych. W niektórych przypadkach okres zasiłku może wynosić nawet do 9 lat.

Do 2000 euro/miesiąc

Rumunia

Minimalny okres świadczenia wynosi 6 miesięcy.

60% średnich miesięcznych zarobków

Bułgaria

Konieczne jest przepracowanie 9 z ostatnich 15 miesięcy. Jeśli osoba sama zrezygnuje z pracy, świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia.

60% średnich miesięcznych zarobków

Jak pokazuje tabela, pozycja Polski nie wygląda najgorzej. Porównując wielkość zasiłku dla bezrobotnych można stwierdzić, że jest on wyższy niż średnioeuropejski, natomiast pieniądze otrzymuje co druga bezrobotna osoba. W krajach Europy Zachodniej na takie zasiłki może liczyć tylko co czwarta osoba z tych nie posiadających pracy, a w Stanach Zjednoczonych nawet co piąta.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Aby otrzymać wsparcie finansowe dla bezrobotnych, musisz wiedzieć, kto może ubiegać się o takiego rodzaju  świadczenia, a także znać przypadki, w których dana osoba traci na nich prawo.

Bezrobotni otrzymują świadczenia pod pewnymi warunkami. Oficjalnie w Polsce uzyskać tytuł bezrobotnego mogą wyłącznie osoby, które zgłoszą się do regionalnego urzędu pracy, zgodnego ze swoim miejscem zamieszkania. Zostają następnie przydzielone do jednego ze specjalistów, który opiekuje się również średnio 280 bezrobotnymi obywatelami. Specjalista zajmuje się poszukiwaniem pracy zgodnej z kwalifikacjami zgłoszonej osoby lub kieruje taką osobę na kursy w celu podwyższenia kwalifikacji i umiejętności.

Świadczenia są wypłacane w okresie 6 miesięcy, ale termin wypłacania zasiłku dla bezrobotnych może zostać przedłużony do 12 miesięcy, jeśli pojawią się trudności w znalezieniu pracy. Wypłata środków wstrzymywana jest po pierwszej odmowie przyjęcia nowego miejsca pracy. Specjalista z urzędu wybiera najbardziej odpowiednią opcję, która będzie odpowiadać wykształceniu, specjalności, doświadczeniu zawodowemu i zdolnościom fizycznym danej osoby. Jednocześnie głównym obowiązkiem osoby bezrobotnej jest telefoniczny kontakt z konsulatem.

Kwota zasiłku

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych podlega indeksacji od 1 czerwca każdego roku (wynika to z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Jest dokonywana na podstawie średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Ostatnia indeksacja została przeprowadzona 1 czerwca 2018 roku, a ustalone taryfy będą obowiązywać do 31 maja 2019 roku.

W 2019 roku podstawowa stawka zasiłku dla bezrobotnych w Polsce wynosi 847,80 zł (kwota netto - 730,50 zł). Kwota ta jest wypłacana w ciągu pierwszych 90 dni, następnie kwota świadczenia zostaje obniżona do 665,70 zł (kwota netto - 583,79 zł). Ponadto wysokość zasiłku będzie zależeć od doświadczenia zawodowego bezrobotnych. Z pomocą podanej poniżej tabeli łatwo wyliczysz, jaka kwota zasiłku dla bezrobotnych w 2019 roku i w jakim okresie może Ci przysługiwać.

ZASIŁEK

1-3 MIESIĄC (NETTO)

NASTĘPNE MIESIĄCE (NETTO)

120% KWOTY PODSTAWOWEJ

594,25 PLN

476,67 PLN

100% KWOTY PODSTAWOWEJ

730,5 PLN

583,79 PLN

80% KWOTY PODSTAWOWEJ

867,83 PLN

691,00 PLN

Wielkość wypłat nie pozostaje taka sama - w pierwszych 3 miesiącach osoba bezrobotna może liczyć na 100% zasiłku (jeśli pozwala na to długość stażu jej pracy), a następnie na około 78% od tej kwoty. W niektórych przypadkach wypłata świadczenia dla bezrobotnych w Polsce  może jednak być przedłużona. Oto ich wykaz:

 • Osoba bezrobotna ma powyżej 50 lat, a staż jej pracy wynosi 20 lat lub więcej;
 • Obywatel kraju, który posiada jedno lub więcej dzieci w wieku do 15 lat, bezrobotnego małżonka, a otrzymywany zasiłek jest jedynym źródłem dochodów;
 • Rodzic, który wychowuje dziecko samodzielnie w wieku do 15 lat.

Kto nie ma prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych?

Kto nie ma prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych nie jest przewidziany dla osób, które w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy odmówiły pracy na podstawie rozwiązania umowy o pracę za zgodą stron lub z inicjatywy pracownika, lub zostały zwolnione z powodu dokonania przestępstw dyscyplinarnych. Od tej zasady są jednak pewne wyjątki, mianowicie:

 • Likwidacja miejsca pracy lub całej firmy;
 • Rezygnacja z pracy, która nastąpiła z winy pracodawcy;
 • Zmiana miejsca zamieszkania.

Warto też pamiętać, że jeśli uzyskałeś od pracodawcy kompensację za zwolnienie, nie możesz już pretendować do świadczenie dla osób bezrobotnych.

W jakich przypadkach osoba może stracić zasiłek dla bezrobotnych?

Polskie prawo przewiduje kilka sytuacji, w których osoba może stracić prawo do uzyskania zasiłku dla osób bezrobotnych. Są to:

 • Bezrobotny odmawia przyjęcia proponowanego wakatu, który odpowiada kwalifikacjom i wykształceniu, bez logicznego wyjaśnienia przyczyny;
 • Osoba bezrobotna odmawia poddania się badaniom lekarskim, a także kursom zawodowym lub innym kwalifikowanym szkoleniom, co mogłoby pomóc w znalezieniu przyszłej pracy;
 • Osoba bezrobotna odmawia udziału w programach przewidzianych przez prawo bez podania przyczyny;
 • Bezrobotny zostaje wysłany na szkolenie zawodowe lub szkolenia dla podwyższenia jego kwalifikacji zawodowych, ale nie uczęszcza na kursy z własnej winy;
 • Bezrobotny obywatel nie przybył w wyznaczonym dniu i nie powiadomił o przyczynach swojej nieobecności.

Gdzie zwracać się w celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych?

Przede wszystkim osoba bezrobotna powinna zgłosić się do Urzędu Pracy. Takie organizacje znajdują się w każdym województwie (posiadają skrót WUP) oraz w niektórych powiatach (PUP). Należy zwrócić się do instytucji zgodnie z miejscem zamieszkania.

Odpowiadamy na Państwa zapytania dotyczące zasiłku dla bezrobotnych

zapytania dotyczące zasiłku dla bezrobotnych

Czy zasiłek dla bezrobotnych wlicza się do emerytury?

Tak. Okres, w którym osoba bezrobotna uzyskuje przysługujący jej zasiłek jest wliczany do jej stażu pracowniczego. Z kolei czas, w którym dana osoba nie otrzymuje zasiłku nie będzie uwzględniony podczas ustalania stażu pracy, a tym samym uprawnień emerytalnych.

Ile trwa zasiłek  dla bezrobotnych?

Pobieranie pieniędzy w ramach wypłaty świadczeń z tytułu bezrobocia odbywa się w ciągu 6-12 miesięcy. W szczególnych przypadkach oraz w regionach z wysoką stopą bezrobocia ten okres może zostać przedłużony.

Kiedy trzeba się zarejestrować w urzędzie pracy po utracie pracy?

Najwcześniejszy termin, w którym możemy zarejestrować się w urzędzie pracy to dzień przed ustaniem zatrudnienia. Rejestracja w urzędzie pracy jako bezrobotny z prawem do zasiłku jednak powinna nastąpić nie później, niż po upływie 6 miesięcy od ustania zatrudnienia (jeśli w okresie ostatnich 18 miesięcy dana osoba pracowała co najmniej 365 dni). Przerwy między podejmowaną pracą odpowiednio skracają termin, w którym trzeba zwrócić się do urzędu w celu uzyskania zasiłku dla bezrobotnych.

Ile trzeba przepracować żeby dostać zasiłek?

W większości przypadków wystarczy 365 dni w ostatnim 18-miesięcznym okresie pod warunkiem uzyskiwania minimalnej krajowej, ale są również wyjątki od tej zasady. Na przykład, do okresu pracy również wliczają się zasiłki chorobowe i rehabilitacyjne, wypłacane przez ZUS.


Czytaj również: Zaświadczenie o zarobkach: w jakich przypadkach możemy go potrzebować?


Zasiłek dla bezrobotnych, którego wysokość w Polsce w 2019 roku jest dość wysoka, wydaje się nie tylko dobrym wsparciem pieniężnym dla osób, które straciły lub z jakiegoś powodu nie mogą znaleźć pracy, ale również gwarancją zachowania przez nich ich stażu pracy. Co za tym idzie - uprawnień pracowniczych i emerytalnych. Jeśli przysługuje Ci takie świadczenie pieniężne, nie warto tego lekceważyć: doradzamy zająć się tą kwestią jak najszybciej. A jeśli potrzebujesz pieniędzy już dzisiaj - zawsze możesz skorzystać z naszej pożyczki.

Kwota

Okres

dni

Pożyczasz
0.00
Prowizja
0.00
Odsetki
0.00
Do spłaty
0.00
RRSO
0.00%
Dzień spłaty
0
*Prowizja 0% dotyczy tylko pierwszej pożyczki w kwocie do 6000 zł oraz pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta.
Podobne artykuły: