Główna > Finanse > Mądry kredytobiorca > Czy można pójść do więzienia za długi?

Czy można pójść do więzienia za długi?

W jakich przypadkach można trafić do więzienia za długi i jak tego uniknąć?
04.09.2019
138
Czas czytania -
6 min.

Czy można pójść do więzienia za niespłacenie pożyczki? Ten scenariusz jest możliwy, ale uważany jako ekstremalny. Jednak każda osoba powinna o nim wiedzieć i pamiętać, gdy decyduje się na zaciągnięcie pożyczki. Zwykle większość kwestii konfliktowych jest rozwiązana bez więzienia. Chociaż nie raz kredytodawcy grożą nim dłużnikowi. Warto pamiętać, że odpowiedzialność karna za brak zapłaty występuje tylko na podstawie postanowienia sądu. Ma to miejsce w niewielu przypadkach, o których opowiemy w tym artykule.

Czy można trafić do więzienia za długi

Czy można trafić do więzienia za długi

Polskie prawo jest dość stanowcze: uwięzienie osoby zadłużonej jest możliwe tylko wtedy, gdy w sądzie zostanie udowodnione, że ona nie zamierza zwrócić pieniędzy bankowi. W takim przypadku decyzja zapada w sądzie. Powinno również nastąpić celowe oszustwo pożyczkodawcy.

Jest to jednak najprostsze określenie. Postaramy się jednak wyjaśnić bardziej dokładnie, jakie sytuacje mogą spowodować uwięźnienie dłużnika.

Wziąć pożyczkę

Za co ja mogę trafić do więzienia?

Za co ja mogę trafić do więzienia?

Polskie prawo karne ustala cały zestaw sytuacji, w których osoba może trafić za długi do więzienia. Rozważmy je bardziej dokładnie, a jednocześnie przeanalizujmy, jaka kara następuje w przypadku różnych działań kredytobiorców, niezgodnych z prawem.

Pożyczki, zaciągnięte w wyniku oszustwa

Za co ja mogę trafić do więzienia?

Czasami zdarzają się sytuacje, w których oszuści próbują wyłudzić kredyt na cudze nazwisko a żeby tego dokonać mogą skorzystać, na przykład, z bazy numerów PESEL. Działania takie podlegają karze więzienia. Jak sprawdzić, czy ktoś nie wziął na ciebie pożyczki? Przeczytaj o tym w naszym artykule.

Artykuł 297 Kodeksu karnego

§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu, lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji, lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Oszuści mogą również wcielić się w rolę pożyczkodawcy, proponując klientom złożyć wniosek o kredyt na odpłatnych zasadach. Oczywiście, w takich firmach nikt nie uzyskuje żadnych pożyczek, a czas ich funkcjonowania jest bardzo krótki. Oszustwem jest także odpłatne połączenie telefoniczne z kredytodawcą lub płatne wiadomości SMS, które potencjalny klient powinien wysyłać, aby uzyskać niezbędną kwotę.

Zbycie i ukrywanie aktywów własnych

Zbycie i ukrywanie aktywów własnych

Trafiłeś na czarną listę dłużników? Niezwłocznie ureguluj należności finansowe! Ciekawym jest fakt, iż ponad 30% Polaków uważa, że nie ma nic złego w ukrywaniu swoich aktywów własnych lub podejmowaniu próby ich zbycia poprzez działania niezgodne z prawem. W rzeczywistości jest to przestępstwem podlegającym dość rygorystycznej karze.

Artykuł 300 Kodeksu karnego

„§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte, lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Brak płacenia alimentów

Brak płacenia alimentów

Natomiast osoby zobowiązane decyzją sądu (lub umową) do wypłaty alimentów, mające zaległości w płatnościach powstałe z ich winy, zgodnie z obowiązującym prawem, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za takie czyny różnego rodzaju karami, takimi jak: praca naprawcza, areszt administracyjny, pozbawienie wolności.

Artykuł 209 Kodeksu karnego

„§ 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem, albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Unikanie podatków

Unikanie podatków

Unikanie płatności podatków również może skutkować utratą wolności. Uważa się, że dokonujemy przestępstw o charakterze skarbowym, jeśli nie płacimy podatków na czas. Natomiast nie składając deklaracji podatkowej działamy na niekorzyść państwa i w konsekwencji możemy trafić do więzienia.

Artykuł 54 Kodeksu karnego

„§ 1. Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania, lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.

Wziąć pożyczkę

Niezapłacona kara

Niezapłacona kara

Niezapłacona grzywna jest poważnym przestępstwem. Gdy nie możemy uregulować własnych długów, możemy trafić do więzienia, które w tym przypadku będzie swoistą karą zastępczą.

Artykuł 25 Kodeksu karnego

„§ 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące. Przepisy art. 20 kara ograniczenia wolności § 2 i art. 21 nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu, gdy:

 1. Ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie § 1 albo uchyla się od jej wykonania, lub.
 2. Zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

§ 3. Zarządzając wykonanie zastępczej kary aresztu sąd przyjmuje, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych; kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie kar zastępczych, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje zażalenie”.

Fishing

Fishing

Wyłudzenie informacji, nazywane również fishingiem (od angielskiego fishing rybołówstwa — rybołówstwo) jest także niezgodnym z prawem czynem, mającym na celu zmuszenie osoby do udostępnienia jej poufnych informacji, takich jak hasło lub numer karty kredytowej. Fishing to najprostsza metoda cyberataku, która jest jednak jedną z najbardziej niebezpiecznych i skutecznych. Nie jest więc niczym dziwnym, że zgodnie z polskim prawem karnym osoby lub organizacje, które dokonują działań fishingowych, podlegają dość poważnym karom.

Przeszkody w egzekucji komorniczej

Przeszkody w egzekucji komorniczej

Trzeba wiedzieć, że jeśli osoba zadłużona nie ureguluje długu komorniczego, wówczas zostanie zobowiązana do podjęcia prac społecznych. Zaniechując ich wykonania, będzie podlegać karze więzienia.

Artykuł 300 Kodeksu karnego

„§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte, lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Wziąć pożyczkę

Porady, które pomogą uniknąć więzienia za długi

Porady, które pomogą uniknąć więzienia za długi

Podstawą spokojnego i wolnego życia, nawet w przypadku posiadania dużych długów, jest uczciwość kredytobiorcy. Banki oraz firmy kredytowe w Polsce są dość lojalne wobec kredytobiorców. Podejmowane przez nie działania różnią się w zależności od kwoty długu i okresu przedawnienia jego spłaty. W ciągu pierwszych trzech miesięcy kredytobiorca będzie naliczał grzywny i kary. Rosną one każdego dnia. Kredytodawca może również skorzystać z usług firmy windykacyjnej, aby zwiększyć swoje szanse na zwrot wypożyczonych pieniędzy.

Działania najczęściej podejmowane przez pożyczkodawcę:

  • Kara grzywny
  • Żądanie spłaty kredytu w całości
  • Złożenie pozwu do sądu
  • Ściągnięcie długu z tytułu egzekucji
  • Sprzedaż długu do firmy windykacyjnej

Sąd jest ostatecznością, do której banki się odwołują. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji finansowej i nie będziesz mógł spłacić pożyczki lub uzyskać wakacje kredytowe, możesz spróbować uzgodnić z bankiem restrukturyzację zadłużenia. Jest to opcja korzystniejsza dla obu stron niż proces sądowy. Jeśli chcesz uregulować problemowe zadłużenie natychmiast — skorzystaj z oferty Szybkiej Gotówki. Firma pożycza nawet do 10000 zł na bardzo wygodnych warunkach.

Wziąć pożyczkę

Kwota

Okres

dni

Pożyczasz
0.00
Prowizja
0.00
Odsetki
0.00
Do spłaty
0.00
RRSO
0.00%
Dzień spłaty
0
*Prowizja 0% dotyczy tylko pierwszej pożyczki w kwocie do 6000 zł oraz pozytywnej oceny zdolności kredytowej klienta.
Podobne artykuły: